رنگ اپوکسی سالونت فری مخصوص مخازن آب آشامیدنی

توضیحات

اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل دوﺟﺰﯾﯽ و ﺑﺮﭘﺎﯾﻪ رزﯾﻦ اﭘﻮﮐﺴﯽ ﭘﻠﯽ آﻣﯿﻦ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و مطابق استاندارد بین المللی پوشش های مخصوص مخازن و لوله های آب و فرمولاسیون کشور هلند طراحی شده است اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺮاي ﺳﻄﻮح آﻫﻨﯽ و ﺑﺘﻨﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮده و در ﺑﺮاﺑﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﻮرﻧﺪه و اﺳﯿﺪﻫﺎي ﺿﻌﯿﻒ و ﻗﻠﯿﺎ و ﺑﺴﯿﺎري از ﺣﻼل ﻫﺎ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻋﺎﻟﯽ دارد. براقیت ﺑﺎﻻ، دوام و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﻋﺎﻟﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻞ آب اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﭘﻮﺷﺶﻫﺎي ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﻄﻮر وﺳﯿﻌﯽ در ﻣﺨﺎزن آب آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ و ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي آب از آن اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد.

ﻓﺎم/ براقیت: سفید – طوسی/ نیمه براق

 • نکته مهم: پیش از بازپوشانی، لازم است سطح عاری از هرگونه آلودگی، چربی و رطوبت باشد. در صورت منقضی شدن فرصت بازپوشانی، برای افزایش چسبندگی بین لایه­ای، لازم است سطح را زبر و سپس با تینر مناسب شستشو نمایید.
ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﯽ در 25 درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯿﮕﺮاد :ResultSpecification at 25°C :
فامسفیدColor
درصد جامد وزنی جزء A (درصد)95-100Weight solids A (%)
درصد جامد وزنی جزء A+B (درصد)95-100Weight solids A+B (%)
درصد جامد حجمی(درصد)2 ± 98Volume solids (%)
دانسیته جزء A (گرم بر سانتیمتر مکعب)05/0 ± 64/1Density A ( gr/cm3 )
دانسیته جزء A+B (گرم بر سانتیمتر مکعب)05/0 ± 45/1Density A+B ( gr/cm3 )
نسبت اختلاط وزنی دو جزءA/B : 100/29Mix Ratio (wt)
ضخامت فیلم تر (میکرون)300-320Wet film thickness (µ)
ضخامت فیلم خشک (دو لایه 150 میکرون)300Dry film thickness (2×150µ)
میزان پوشش تئوری برای ضخامت فیلم خشک 300 میکرون (متر مربع بر لیتر)5/3- 3Theoretical spreading rate Dry film thickness 300µ (m2/lit )
                (متر مربع بر کیلوگرم)5/2-2                                 (m2/Kg)
زمان خشک شدن سطحی (ساعت)حداکثر 5Touch dry (hr)
زمان خشک شدن عمقی (ساعت)حداکثر 16Dry-through time (hr)
فرصت کاربری (دقیقه)حداکثر 20Pot life (min)
حداقل زمان لازم برای بازپوشانی (ساعت)16Min Recoat time (hr)
حداکثر فرصت بازپوشانی (ساعت)48Max Recoat time (hr)
زمان خشک شدن کامل (روز)7Full cure (days)

 

زﻣﺎن اﻧﺒﺎرداري / ﻓﺮﺻﺖ ﻧﮕﻬﺪاري : (Shelf life)

رﻧﮓ ﻓﻮق را در ﻇﺮف در ﺑﺴﺘﻪ اﺻﻠﯽ دور از ﻧﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺧﻮرﺷﯿﺪ و ﻣﺤﯿﻂ ﮔﺮم و در ﺟﺎي ﺧﻨﮏ و ﺧﺸﮏ ﻧﮕﻬﺪاري ﻓﺮﻣﺎﺋﯿﺪ. مدت زمان مصرف، حداکثر 12 ماه پس از تولید می­باشد.

 

روش­های اجرا:

ﻗﻠﻢ ﻣﻮ، ﻏﻠﺘﮏ، دستگاه­های ﭘﺎﺷﺶ ﺑﺎ ﻫﻮا (اﺳﭙﺮي) و ﺑﺪون ﻫﻮا (اﯾﺮﻟﺲ اﺳﭙﺮي)

 

نحوه اجرا:

 • نسبت اختلاط بر حسب وزن: نسبت اختلاط جزء A به B هاردنر عبارت از 100 به 29 وزنی می­باشد که این اوزان در بسته­های جداگانه هر جزء از سوی تولیدکننده رعایت شده است. لذا به ازای هر ظرف حاوی رنگ ارسالی جزء A بایستی کل محتویات ظرف B به آن اضافه شود و کاملاً مخلوط گردد.

 

 • ﺗﯿﻨﺮ ﻣﺠﺎز/ ﻣﯿﺰان ﻣﺠﺎز: این محصول، قابلیت رقیق­سازی با تینر را ندارد.

 

 • ﻣﻼﺣﻈﺎت، در ﻫﻨﮕﺎم اﺟﺮاي رﻧﮓ:

ﺳﻄﺢ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻤﯿﺰ و ﻋﺎري از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﮔﺮد و ﻏﺒﺎر و ﭼﺮﺑﯽ ﺑﺎﺷﺪ. اﻋﻤﺎل رﻧﮓ در دﻣﺎي ﻣﺤﯿﻂ ﺑﺎﻻي 10 درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯿﮕﺮاد، دﻣﺎي ﺳﻄﺢ 3 درﺟﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻧﻘﻄﻪ ﺷﺒﻨﻢ و رﻃﻮﺑﺖ ﮐﻤﺘﺮ از 80 درﺻﺪ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﺷﻮد. ﺑﺮاي ﭘﻮﺷﺶ ﺑﻬﺘﺮﮐﻨﺞﻫﺎ، ﻟﺒﻪﻫﺎ، ﻧﻘﺎط دور از دﺳﺘﺮس، ﺧﻄﻮط ﺟﻮش اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺮس ﯾﺎ ﻏﻠﺘﮏ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﺳﭙﺮي ﺑﺮاي اﯾﻦ ﻧﻘﺎط ﺑﺴﯿﺎر ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﮔﺮدد. ﺑﺮاي رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺿﺨﺎﻣﺖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ در اﯾﻦ ﻧﻘﺎط، ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﺑﺎر اﻋﻤﺎل ﺑﺎ ﺑﺮس ﯾﺎ ﻏﻠﺘﮏ ﻧﯿﺎز ﺑﺎﺷﺪ.

 

آﻣﺎده ﺳﺎزي ﺳﻄﺢ :

 • سطح بتونی

 در ﺳﻄﻮح ﺑﺘﻮﻧﯽ و ﺳﯿﻤﺎﻧﯽ ﻗﺴﻤت­های ﺟﺪا ﺷﺪه از ﺳﻄﺢ را ﮐﻨﺪه و آن­را ﮐﺎﻣﻼً ﭼﺮﺑﯽزداﯾﯽ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ. ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ روش ﺟﻬﺖ ﺟﺪا ﮐﺮدن ﻗﺴـمت­های ﺷﻞ ﺷﺪه، اﺳﺘﻔﺎده از روش ﺧﺮاش ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺶ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ اﯾﻦ روش ﻣﻘﺪور ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ، اﺳﯿﺪ ﺷﻮﯾﯽ ﺑﺎ اﺳﯿﺪ ﮐﻠﺮﯾﺪرﯾﮏ ﻏﻠﯿﻆ ﮐﻪ ﺑﻪﺻﻮرت ﯾﮏ ﺑـﻪ ﯾـﮏ ﺑﺎ آب رﻗﯿﻖ ﺷﺪه اﺳﺖ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه، ﭘﺲ از 10 دﻗﯿﻘﻪ ﺑﺎ ﺑﺮس ﺳﯿﻤﯽ ﺳﻄﺢ را ﺷﺴﺘﻪ ﺗﺎ ﻧﻮاﺣﯽ ﺷﻞ ﺷﺪه از ﺑﺘﻦ ﺟﺪا ﺷﻮد.

ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺳﻄﺢ ﻗﺒﻼً رﻧﮓ آﻣﯿﺰي ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ و اﺳﺘﺤﮑﺎم ﻻزﻣﻪ را دارد رﻧﮓ آﻣﯿﺰي ﺑﺮ روي آن ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺠﺎم اﺳﺖ.

 

 • سطح فولاد

 روﻏﻦ و ﭼﺮﺑﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻄﺎﺑﻖ اﺳﺘﺎﻧﺪارد SSPC-SP 1، از ﺳﻄﺢ، ﮐﺎﻣﻼً ﺑﺮ ﻃﺮف ﮔﺮدد؛ ﺗﺎ ﺣﺪ اﻣﮑـﺎن ﻟﺒـﻪﻫـﺎي ﺗﯿـﺰ، ﻧـﺎﻫﻤﻮاريﻫـﺎي ﻧﺎﺷﯽ از ﺟﻮش و ﺧﻄﻮط ﺟﻮش ﺻﺎف و ﻫﻤﻮار ﮔﺮدد. ﺟﻬﺖ آﻣﺎدهﺳﺎزي ﺳﻄﺢ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴـﺖ ﻗﻄﻌـﺎت ﺑـﺎ اﺳـﺘﺎﻧﺪارد Sa2 1/2 ﺳـﻨﺪ ﺑﻼﺳـﺖ ﮔـﺮدد. (آﻣﺎدهﺳﺎزي ﺳﻄﺢ ﻣﻄﺎﺑﻖ اﺳﺘﺎﻧﺪارد .( SSPC-SP 10

 

 

 

 • سطح دارای پوشش حاوی پودر روی

روﻏﻦ و ﭼﺮﺑﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻄﺎﺑﻖ اﺳﺘﺎﻧﺪارد SSPC-SP 1، از ﺳﻄﺢ، ﮐﺎﻣﻼً ﺑﺮ ﻃﺮف ﮔﺮدد؛ ﻏﺒﺎر و نمک­های ﻣﺤﻠﻮل ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪوﺳﯿﻠﻪ ﺷﺴﺘﺸﻮ ﺑﺎ ﻓﺸﺎر ﺑـﺎﻻ ﺑـﺎ آب ﺷـﯿﺮﯾﻦ ( High Pressure Fresh Water Washing) از ﺳـﻄﺢ ﺑﺮداﺷـﺘﻪ ﺷـﻮﻧﺪ؛ در ﺻـﻮرت وﺟـﻮد نمک­های روي، ﻻزم اﺳﺖ اﯾﻦ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﺑﺎ ﯾﮑﯽ از روش­های ﺷﺴﺘﺸﻮ ﺑـﺎ آب ﺷـﯿﺮﯾﻦ ﺑـﺎ ﻓﺸـﺎر ﺑـﺎﻻ، ﺑﺮﻃـﺮف ﮐـﺮدن ﺑـﺎ اﺑـﺰار دﺳـﺘﯽ ﯾـﺎ اﺑـﺰار ﺑﺮﻗـﯽ ( Hand Tool/Power Tool Cleaning) و ﯾﺎ ﺑﻪروش ﭘﺎﺷﺶ ﺧﻔﯿﻒ ﺳﺎﯾﻨﺪه ( Sweep Blasting) از ﺳﻄﺢ ﺑﺮﻃـﺮف ﮔﺮدﻧـﺪ؛ در ﺻـﻮرت ﻟﺰوم (ﺑﺮاي آﺳﺘﺮي اﭘﻮﮐﺴﯽ ﻏﻨﯽ از روي)، ﺑﺮاي اﻓﺰاﯾﺶ ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﯽ ﺑﯿﻦ ﻻﯾﻪاي ﻻزم اﺳﺖ ﺳﻄﺢ را زﺑﺮ و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﺗﯿﻨﺮ ﺷﺴﺘﺸﻮ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.

 

 • سطح فولادی ضد زنگ

روﻏﻦ و ﭼﺮﺑﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻄﺎﺑﻖ اﺳﺘﺎﻧﺪارد SSPC-SP 1، از ﺳﻄﺢ، ﮐﺎﻣﻼً ﺑﺮ ﻃﺮف ﮔﺮدد؛ ﻏﺒﺎر و نمک­های ﻣﺤﻠﻮل ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪوﺳﯿﻠﻪ ﺷﺴﺘﺸﻮ ﺑﺎ ﻓﺸﺎر ﺑـﺎﻻ ﺑـﺎ آب ﺷـﯿﺮﯾﻦ ( High Pressure Fresh Water Washing) از ﺳـﻄﺢ ﺑﺮداﺷـﺘﻪ ﺷـﻮﻧﺪ؛ برای افزایش چسبندگی، زبر کردن سطح با پاشش ساینده مناسب (Blasting) توصیه می­گردد.

 

ﻣﻼﺣﻈﺎت اﯾﻤﻨﯽ

 • اﯾﻦ ﭘﻮﺷﺶ داراي ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت آﻟﯽ اﺳﺖ و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﺷﺘﻌﺎل دارد
 • ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻮد ﮐﻪ از اﺳﺘﻨﺸﺎق ﮔﺮد و ﺑﺨﺎر ﺣﺎﺻﻞ از اﺳﭙﺮي ﺟﺪا ﺧﻮدداري ﮔﺮدد
 • از ﺗﻤﺎس ﻓﯿﻠﻢ رﻧﮓ در ﺣﺎﻟﺖ ﺗﺮ ﺑﺎ ﭘﻮﺳﺖ و ﭼﺸﻢ ﺟﺪا ﺧﻮدداري ﺷﻮد
 • در ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ و اﻧﺒﺎرداري اﺻﻮل اﯾﻤﻨﯽ در ﻣﻮرد ﻣﻮاد آﺗﺶ زا ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺘﻤﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﮔﺮدد
 • در ﻫﻨﮕﺎم اﻋﻤﺎل در ﻣﺤﯿﻂ ﻫﺎي ﺑﺴﺘﻪ ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از ﺑﺮوز اﻧﻔﺠﺎر و ﺧﻄﺮات ﻣﺸﺎﺑﻪ از ﺗﻬﻮﯾﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدد (اﯾﻦ اﻣﺮ ﺧﺸﮏ ﺷﺪن رﻧﮓ را ﻧﯿﺰ ﺗﺴﻬﯿﻞ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ)
 • در ﻫﻨﮕﺎم اﻋﻤﺎل ﺣﺘﻤﺎ از ﻟﺒﺎس­های ﮐﺎر ﻣﺨﺼﻮص (ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﻮﺷﺎﻧﺪن ﺗﻤﺎم ﻧﻘﺎط ﺑﺪن)، دﺳﺘﮑﺶﻫﺎي اﯾﻤﻨﯽ، ﻣﺎﺳﮏﻫﺎي ﺗﻨﻔﺴﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻋﯿﻨﮏ اﯾﻤﻨﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.

 

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “رنگ اپوکسی سالونت فری مخصوص مخازن آب آشامیدنی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دوازده − دو =