رنگ رویه اپوکسی فنولیک های بیلد(ضخامت بالا)

ﻣﻌﺮﻓﯽ محصول و ﮐﺎرﺑﺮد:

اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ رزﯾﻦ اﭘﻮﮐﺴﯽ ﻓﻨﻮﻟﯿﮏ ﻣﺪﯾﻔﺎي ﺷﺪه و ﺑﺎ ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮي از تکنولوژی کشور هلند ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮاي اﻧﻮاع ﺳﻄﻮح به­خصوص ﺳﻄﻮح ﻓﻮﻻدي و ﺑﺘﻨﯽ ﺑﮑﺎر ﻣﯽرود. اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل در ﺻﻨﻌﺖ، ﺟﻬﺖ ﻻﯾﻪ ﻧﻬﺎﯾﯽ و در ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎي رﻧﮕﯽ ﭘﺲ از ﻻﯾﻪ ﭘﺮاﯾﻤﺮ و ﻣﯿﺎﻧﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد. دوام، ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﯽ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﻋﺎﻟﯽ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل در ﺑﺮاﺑﺮ رﻃﻮﺑﺖ، ﻣﻮاد ﺧﻮرﻧﺪه، اﺳﯿﺪﻫﺎ، ﺑﺎزﻫﺎ و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ به­طور وﺳﯿﻌﯽ در ﺻﻨﺎﯾﻊ نفت و گازوپتروشیمی مورد استفاده قرارمیگیرد.

توضیحات

فام/ براقیت: طبق سفارش/ براق

ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﯽ در 25 درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯿﮕﺮاد :ResultSpecification at 25°C :
فامRAL7035Color
جامد وزنی جزء A (درصد)2 ± 89Weight solids A (%)
جامد وزنی جزء A+B (درصد)2 ± 93Volume solids A+B (%)
جامد حجمی A+B (درصد)1 ± 87Volume solids A+B (%)
دانسیته جزء A (گرم بر سانتیمتر مکعب)05/0 ± 47/1Density A ( gr/cm3 )
دانسیته جزء A+B (گرم بر سانتیمتر مکعب)05/0 ± 33/1Density A+B ( gr/cm3 )
نسبت اختلاط وزنی دو جزءA/B : 100/30Mix Ratio (wt)
ضخامت فیلم تر (میکرون)115Wet film thickness (µ)
ضخامت فیلم خشک (میکرون)100Dry film thickness (µ)
*میزان پوشش تئوری برای ضخامت فیلم خشک 100 میکرون (متر مربع بر لیتر)7/8Theoretical spreading rate for 100µ dry film thickness (m2/lit )
              (متر مربع بر کیلوگرم)5/6                              (m2/Kg)
زمان خشک شدن سطحی (ساعت)حداکثر 2Touch dry (hr)
زمان خشک شدن عمقی (ساعت)حداکثر 4Dry-through time (hr)
فرصت کاربری (دقیقه)حداکثر 30Pot life (min)
حداقل زمان لازم برای بازپوشانی (ساعت)5Min Recoat time (hr)
حداقل فرصت بازپوشانی (ساعت)48Max Recoat time (hr)
زمان سخت شدن کامل (روز)7Full cure (days)

 

زﻣﺎن اﻧﺒﺎرداري / ﻓﺮﺻﺖ ﻧﮕﻬﺪاري 🙁Shelf life)

ﻣﺤﺼﻮل را در ﻇﺮف در ﺑﺴﺘﻪ اﺻﻠﯽ، دور از ﻧﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺧﻮرﺷﯿﺪ و در ﺟﺎي ﺧﻨﮏ و ﺧﺸﮏ ﻧﮕﻬﺪاري ﻓﺮﻣﺎﺋﯿﺪ. ﻣﺪت زﻣﺎن ﻣﺼﺮف ﺣﺪاﮐﺜﺮ 12 ﻣﺎه ﭘﺲ از ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

 

روش­های اجرا:

ﻗﻠﻢ ﻣﻮ، ﻏﻠﺘﮏ، اﺳﭙﺮي (اﺳﭙﺮي ﻫﻮا ، اﯾﺮﻟﺲ)

 

 

نحوه اجرا:

 • ﻧﺴﺒﺖ اﺧﺘﻼط ﺑﺮ ﺣﺴﺐ وزن: ﻧﺴﺒﺖ اﺧﺘﻼط ﺟﺰء A ﺑﻪ B ﻓﺎم ﺳﻔﯿﺪ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از 100 ﺑﻪ 30 وزﻧﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﯿﺰانﻫﺎ در ﺑﺴﺘﻪﻫﺎي ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﻫﺮ ﺟﺰء از ﺳﻮي ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه رﻋﺎﯾﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻟﺬا ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﻇﺮف ﺣﺎوي رﻧﮓ ارﺳﺎﻟﯽ ﺟﺰء A ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﮐﻞ ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت ﻇﺮف B آن اﺿﺎﻓﻪ ﺷﻮد و ﮐﺎﻣﻼً ﻣﺨﻠﻮط ﮔﺮدد.

 

 • ﺗﯿﻨﺮ ﻣﺠﺎز/ ﻣﯿﺰان ﻣﺠﺎز: PNT-603/ ﺑﺮاي ﭘﺎﺷﺶ ﺗﻮﺳﻂ اﺑﺰارﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﯿﺘﻮان 10 اﻟﯽ 20 درﺻﺪ ﺗﯿﻨﺮ اﭘﻮﮐﺴﯽ پترو پامچال نوین را ﺑﻪ ﭘﻮﺷﺶ ﻣﺬﮐﻮر اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﻮد. در ﺻﻮرت اﻣﮑﺎن از ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﯿﺰان ﻣﻤﮑﻦ ﺗﯿﻨﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ. اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﯿﺶ از ﻧﯿﺎز ﺗﯿﻨﺮ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ اﺣﺘﻤﺎل ﺷﺮه و اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺪت زﻣﺎن ﺧﺸﮏ ﺷﺪن ﻣﯽﺷﻮد. ﻫﻤﻮاره ﺗﯿﻨﺮ را ﭘﺲ از اﺧﺘﻼط ﮐﺎﻣﻞ دو ﺟﺰء، ﺑﻪ رﻧﮓ اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.

 

 • ﻣﻼﺣﻈﺎت، در ﻫﻨﮕﺎم اﺟﺮاي رﻧﮓ:

ﺳﻄﺢ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻤﯿﺰ و ﻋﺎري از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﮔﺮد و ﻏﺒﺎر و ﭼﺮﺑﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﺣﺪاﮐﺜﺮ رﻃﻮﺑﺖ ﻧﺴﺒﯽ ﺑﺮاي اﻋﻤﺎل رﻧﮓ 80 درﺻﺪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. در ﻫﻨﮕﺎم اﻋﻤﺎل دﻣﺎي ﺳﻄﺢ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺪاﻗﻞ 3 درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯿﮕﺮاد از ﻧﻘﻄﻪ ﺷﺒﻨﻢ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ.

 

 

آﻣﺎده ﺳﺎزي ﺳﻄﺢ :

 • سطح بتون

در ﺳﻄﻮح ﺑﺘﻮﻧﯽ و ﺳﯿﻤﺎﻧﯽ قسمت­های ﺟﺪا ﺷﺪه از ﺳﻄﺢ را ﮐﻨﺪه و آن­را ﮐﺎﻣﻼً ﭼﺮﺑﯽزداﯾـﯽ ﻧﻤﺎﯾﯿـﺪ. ﺑﻬﺘـﺮﯾﻦ روش ﺟﻬـﺖ ﺟـﺪا ﮐﺮدن قسمت­های ﺷﻞ ﺷﺪه، اﺳﺘﻔﺎده از روش ﺧﺮاش ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺶ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ اﯾﻦ روش ﻣﻘﺪور ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ، اﺳﯿﺪﺷﻮﯾﯽ ﺑﺎ اﺳـﯿﺪ ﮐﻠﺮﯾـﺪرﯾﮏ ﻏﻠﯿﻆ ﮐﻪ ﺑﻪﺻﻮرت ﯾﮏ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺑﺎ آب رﻗﯿﻖ ﺷﺪه اﺳﺖ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه، ﭘﺲ از 10 دﻗﯿﻘﻪ ﺑﺎ ﺑﺮس ﺳﯿﻤﯽ ﺳﻄﺢ را ﺷﺴﺘﻪ ﺗﺎ ﻧﻮاﺣﯽ ﺷﻞ ﺷﺪه از ﺑـﺘﻦ ﺟﺪا ﺷﻮد.

ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺳﻄﺢ ﻗﺒﻼً رﻧﮓآﻣﯿﺰي ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ و اﺳﺘﺤﮑﺎم ﻻزﻣﻪ را دارد رﻧﮓآﻣﯿﺰي ﺑﺮ روي آن ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺠﺎم اﺳﺖ.

 

 • ﺳﻄﺢ ﻓﻮﻻد

روﻏﻦ و ﭼﺮﺑﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻄﺎﺑﻖ اﺳﺘﺎﻧﺪارد SSPC-SP1، از ﺳﻄﺢ، ﮐﺎﻣﻼً ﺑﺮ ﻃﺮف ﮔﺮدد؛ ﺗﺎ ﺣﺪ اﻣﮑﺎن ﻟﺒﻪﻫﺎي ﺗﯿﺰ، ﻧـﺎﻫﻤﻮاريﻫـﺎي ﻧﺎﺷﯽ از ﺟﻮش و ﺧﻄﻮط ﺟﻮش ﺻﺎف و ﻫﻤﻮار ﮔﺮدد. ﺟﻬﺖ آﻣﺎدهﺳﺎزي ﺳﻄﺢ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﻗﻄﻌﺎت ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪارد Sa2 1/2 ﺳﻨﺪ ﺑﻼﺳـﺖ ﮔـﺮدد. (آﻣﺎدهﺳﺎزي ﺳﻄﺢ ﻣﻄﺎﺑﻖ اﺳﺘﺎﻧﺪارد SSPC-SP10).

 

 

 • ﺳﻄﺢ داراي ﭘﻮﺷﺶ

روﻏﻦ و ﭼﺮﺑﯽ ﺑﺎﯾﺪ از ﺳﻄﺢ، ﮐﺎﻣﻼً ﺑﺮ ﻃﺮف ﮔﺮدد (ﻣﻄﺎﺑﻖ اﺳﺘﺎﻧﺪارد SSPC-SP1 )؛ ﻏﺒﺎر و نمک­های ﻣﺤﻠﻮل ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪوﺳﯿﻠﻪ ﺷﺴﺘﺸﻮ ﺑﺎ ﻓﺸﺎر ﺑﺎﻻ ﺑﺎ آب ﺷﯿﺮﯾﻦ (High Pressure Fresh Water Washing) از ﺳﻄﺢ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ؛ در ﺻﻮرت ﻟﺰوم، ﺑﺮاي اﻓﺰاﯾﺶ ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﯽ ﺑﯿﻦ ﻻﯾﻪاي ﻻزم اﺳﺖ ﺳﻄﺢ را زﺑﺮ و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﺗﯿﻨﺮ ﺷﺴﺘﺸﻮ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.

 

 

 • سطح دارای پوشش حاوی پودر روی

روﻏﻦ و ﭼﺮﺑﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻄﺎﺑﻖ اﺳﺘﺎﻧﺪارد SSPC-SP1 ، از ﺳﻄﺢ، ﮐﺎﻣﻼً ﺑﺮ ﻃﺮف ﮔﺮدد؛ ﻏﺒـﺎر و نمک­های ﻣﺤﻠﻮل ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪوﺳﯿﻠﻪ ﺷﺴﺘﺸﻮ ﺑﺎ ﻓﺸﺎر ﺑﺎﻻ ﺑـﺎ آب ﺷـﯿﺮﯾﻦ (High Pressure Fresh Water Washing) از ﺳـﻄﺢ ﺑﺮداﺷـﺘﻪ ﺷـﻮﻧﺪ؛ در ﺻﻮرت وﺟﻮد نمک­های روي، ﻻزم اﺳﺖ اﯾﻦ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﺑﺎ ﯾﮑﯽ از روش­های ﺷﺴﺘﺸﻮ ﺑﺎ آب ﺷﯿﺮﯾﻦ ﺑﺎ ﻓﺸﺎر ﺑﺎﻻ، اﺑﺰار دﺳﺘﯽ ﯾﺎ اﺑﺰار ﺑﺮﻗـﯽ

((Hand Tool/Power Tool Cleaning و ﯾﺎ ﺑﻪ روش ﭘﺎﺷﺶ ﺧﻔﯿﻒ ﺳﺎﯾﻨﺪه (Sweep Blasting) از ﺳﻄﺢ ﺑﺮﻃﺮف ﮔﺮدﻧﺪ؛ در ﺻـﻮرت ﻟـﺰوم (ﺑﺮاي آﺳﺘﺮي اﭘﻮﮐﺴﯽ ﻏﻨﯽ از روي)، ﺑﺮاي اﻓﺰاﯾﺶ ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﯽ ﺑﯿﻦ ﻻﯾﻪاي ﻻزم اﺳﺖ ﺳﻄﺢ را زﺑﺮ و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﺗﯿﻨﺮ ﺷﺴﺘﺸﻮ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.

 

 • سطح فولادی ضد زنگ

روﻏﻦ و ﭼﺮﺑﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻄﺎﺑﻖ اﺳﺘﺎﻧﺪارد SSPC-SP1، از ﺳﻄﺢ، ﮐﺎﻣﻼً ﺑﺮ ﻃﺮف ﮔﺮدد؛ ﻏﺒﺎر و نمک­های ﻣﺤﻠﻮل ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪوﺳﯿﻠﻪ ﺷﺴﺘﺸﻮ ﺑﺎ ﻓﺸـﺎر ﺑـﺎﻻ ﺑـﺎ آب ﺷـﯿﺮﯾﻦ (High Pressure Fresh Water Washing) از ﺳـﻄﺢ ﺑﺮداﺷـﺘﻪ ﺷـﻮﻧﺪ؛ ﺑـﺮاي اﻓـﺰاﯾﺶ ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﯽ، زﺑﺮ ﮐﺮدن ﺳﻄﺢ ﺑﺎ ﭘﺎﺷﺶ ﺳﺎﯾﻨﺪه ﻣﻨﺎﺳﺐ (Blasting) ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﮔﺮدد.

 

 

ﻣﻼﺣﻈﺎت اﯾﻤﻨﯽ

 • اﯾﻦ پوشش دارای ترکیبات آلی است و قابلیت اشتعال دارد.
 • ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻮد ﮐﻪ از اﺳﺘﻨﺸﺎق ﮔﺮد و ﺑﺨﺎر ﺣﺎﺻﻞ از اﺳﭙﺮي ﺟﺪا ﺧﻮدداري ﮔﺮدد.
 • از ﺗﻤﺎس ﻓﯿﻠﻢ رﻧﮓ، در ﺣﺎﻟﺖ ﺗﺮ ﺑﺎ ﭘﻮﺳﺖ و ﭼﺸﻢ ﺟﺪا ﺧﻮدداري ﺷﻮد.
 • در ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ و اﻧﺒﺎرداري، اﺻﻮل اﯾﻤﻨﯽ در ﻣﻮرد ﻣﻮاد آﺗﺶ زا ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺘﻤﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﮔﺮدد.
 • در ﻫﻨﮕﺎم اﻋﻤﺎل در ﻣﺤﯿﻂ ﻫﺎي ﺑﺴﺘﻪ ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از ﺑﺮوز اﻧﻔﺠﺎر و ﺧﻄﺮات ﻣﺸﺎﺑﻪ از ﺗﻬﻮﯾﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدد (اﯾﻦ اﻣﺮ، بهتر ﺧﺸﮏ ﺷﺪن رنگ را ﻧﯿﺰ ﺗﺴﻬﯿﻞ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ).
 • در ﻫﻨﮕﺎم اﻋﻤﺎل ﺣﺘﻤﺎً از ﻟﺒﺎس­های ﮐﺎر ﻣﺨﺼﻮص (ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﻮﺷﺎﻧﺪن ﺗﻤﺎم ﻧﻘﺎط ﺑﺪن)، دﺳﺘﮑﺶﻫﺎي اﯾﻤﻨﯽ، ﻣﺎﺳﮏﻫﺎي ﺗﻨﻔﺴﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻋﯿﻨﮏ اﯾﻤﻨﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.

 

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “رنگ رویه اپوکسی فنولیک های بیلد(ضخامت بالا)”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نوزده − 7 =