رنگ رویه اپوکسی پلی آمید بهداشتی دوجزیی به همراه هاردنر

ﻣﻌﺮﻓﯽ و ﮐﺎرﺑﺮد:

اﯾﻦ رﻧﮓ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ اﭘﻮﮐﺴﯽ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﭘﻠﯽ و فرمولاسیون کشورهلند ساخته شده است و ﺑﺮاي ﺳﻄﻮح ﻓﻠﺰي و ﺑﺘﻮﻧﯽ ﺑﺎ ﺑﺮاﻗﯿﺖ ﺑﺎﻻ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽﮔﺮدد. اﯾﻦ ﭘﻮشش­ها ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﭘﻮشش­ها ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﺴـﯿﺎر ﻋﺎﻟﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ اﻏﻠﺐ ﻣﻮاد ﺧﻮرﻧﺪه داﺷﺘﻪ و در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻧﻮاع ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ (از ﻗﺒﯿﻞ اﺳﯿﺪﻫﺎ و ﺑﺎزﻫﺎ)، حلال­ها و ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﺮﺳﺎﯾﺶ ﭘﺎﯾﺪارﻧﺪ. ﻃﯿﻒ وﺳﯿﻌﯽ از ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﭘﻮشش­ها ﻗﺎﺑﻞ ﺣﻔﺎﻇﺖ اﺳﺖ. داراي ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻋﺎﻟﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ آب ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻔﺎده در ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎ و ﻣﺨﺎزن آب آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

 

توضیحات

فام/ براقیت: سفید/ نیمه براق

ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﯽ در 25 درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯿﮕﺮاد :ResultSpecification at 25°C :
فامسفیدColor
درصد جامد وزنی جزء A (درصد)3 ± 77Weight solids A (%)
درصد جامد وزنی جزء A+B (درصد)3 ± 72Volume solids A+B (%)
درصد جامد حجمی (درصد)3 ± 55Volume solids (%)
دانسیته جزء A (گرم بر سانتیمتر مکعب)05/0 ± 56/1Density A ( gr/cm3 )
دانسیته جزء A+B (گرم بر سانتیمتر مکعب)05/0 ± 38/1Density A+B ( gr/cm3 )
نسبت اختلاط وزنی دو جزءA/B : 4/1Mix Ratio (wt)
ضخامت فیلم تر (میکرون)90-110Wet film thickness (µ)
ضخامت فیلم خشک (میکرون)50-60Dry film thickness (µ)
*میزان پوشش تئوری (متر مربع بر لیتر)9-11Theoretical spreading rate (m2/lit )
                           (متر مربع بر کیلوگرم)8 – 5/6                                           (m2/Kg)
زمان خشک شدن سطحی (ساعت)حداکثر 3Touch dry (hr)
فرصت کاربری (ساعت)حداقل 6Pot life (hr)
زمان خشک شدن عمقی (ساعت)حداکثر 18Dry-through time (hr)
حداقل زمان لازم برای بازپوشانی (ساعت)8Min Recoat time (hr)
حداکثر فرصت بازپوشانی (ساعت)48Max Recoat time (hr)
زمان سخت شدن کامل (روز)7Full cure (days)
 • نکته مهم: ﭘﯿﺶ از ﺑﺎز ﭘﻮﺷﺎﻧﯽ ﻻزم اﺳﺖ ﺳﻄﺢ ﻋﺎري از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ آﻟﻮدﮔﯽ، ﭼﺮﺑﯽ و رﻃﻮﺑﺖ ﺑﺎﺷﺪ. در ﺻﻮرت ﻣﻨﻘﻀﯽ ﺷﺪن ﻓﺮﺻﺖ ﺑﺎز ﭘﻮﺷﺎﻧﯽ، ﺑﺮاي اﻓﺰاﯾﺶ ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﯽ ﺑﯿﻦ ﻻﯾﻪاي، ﻻزم اﺳﺖ ﺳﻄﺢ را زﺑﺮ و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﺗﯿﻨﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺷﺴﺘﺸﻮ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.

 

 

 

زﻣﺎن اﻧﺒﺎرداري / ﻓﺮﺻﺖ ﻧﮕﻬﺪاري 🙁Shelf life)

رﻧﮓ ﻓﻮق را در ﻇﺮف در ﺑﺴﺘﻪ اﺻﻠﯽ، دور از ﻧﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺧﻮرﺷﯿﺪ و در ﺟﺎي ﺧﻨﮏ و ﺧﺸﮏ ﻧﮕﻬﺪاري ﻓﺮﻣﺎﺋﯿﺪ. ﻣﺪت زﻣﺎن ﻣﺼﺮف ﺣﺪاﮐﺜﺮ 12 ﻣﺎه ﭘﺲ از ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

 

روش­های اجرا:

ﻗﻠﻢ ﻣﻮ، ﻏﻠﺘﮏ، اﺳﭙﺮي (اﺳﭙﺮي ﻫﻮا ، اﯾﺮﻟﺲ)

 

نحوه اجرا:

 • ﻧﺴﺒﺖ اﺧﺘﻼط ﺑﺮ ﺣﺴﺐ وزن: ﻧﺴﺒﺖ اﺧﺘﻼط ﺟﺰء A ﺑﻪ B ﻓﺎم ﺳﻔﯿﺪ ﻋﺒﺎرت از 4 ﺑﻪ 1 وزﻧﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﯿﺰانﻫﺎ در ﺑﺴﺘﻪﻫﺎي ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﻫﺮ ﺟﺰء از ﺳﻮي ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه رﻋﺎﯾﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻟﺬا ﺑﻪازاي ﻫﺮ ﻇﺮف ﺣﺎوي رﻧﮓ ارﺳﺎﻟﯽ ﺟﺰء A ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﮐﻞ ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت ﻇﺮفB ﺑﻪ آن اﺿﺎﻓﻪ ﺷﻮد و ﮐﺎﻣﻼً ﻣﺨﻠﻮط ﮔﺮدد.

 

 • ﺗﯿﻨﺮ ﻣﺠﺎز/ ﻣﯿﺰان ﻣﺠﺎز: PNT-603/ ﻣﯿﺰان ﺗﯿﻨﺮ ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ روش اﻋﻤﺎل از 25 ﺗﺎ 30 درﺻﺪ ﻣﺘﻐﯿﺮ اﺳﺖ وﻟﯽ در ﺻﻮرت اﻣﮑﺎن از ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﯿﺰان ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ. اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﯿﺶ از ﻧﯿﺎز ﺗﯿﻨﺮ، ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ اﺣﺘﻤﺎل ﺷﺮه و اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺪت زﻣﺎن ﺧﺸﮏ ﺷﺪن ﻣﯽﺷﻮد. ﻫﻤﻮاره ﺗﯿﻨﺮ را ﭘﺲ از اﺧﺘﻼط ﮐﺎﻣﻞ دو ﺟﺰء، ﺑﻪ رﻧﮓ اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.

 

 • ﻣﻼﺣﻈﺎت، در ﻫﻨﮕﺎم اﺟﺮاي رﻧﮓ:

ﺳﻄﺢ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻤﯿﺰ و ﻋﺎري از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﮔﺮد و ﻏﺒﺎر و ﭼﺮﺑﯽ ﺑﺎﺷﺪ. اﻋﻤﺎل رﻧﮓ در دﻣﺎي ﻣﺤﯿﻂ ﺑﺎﻻي 10 درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯿﮕﺮاد، دﻣﺎي ﺳﻄﺢ 3 درﺟﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻧﻘﻄﻪ ﺷﺒﻨﻢ و رﻃﻮﺑﺖ ﮐﻤﺘﺮ از 80 درﺻﺪ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﺷﻮد. ﺑﺮاي ﭘﻮﺷﺶ ﺑﻬﺘﺮﮐﻨﺞﻫﺎ، ﻟﺒﻪ­ﻫﺎ، ﻧﻘﺎط دور از دﺳﺘﺮس و ﺧﻄﻮط ﺟﻮش، اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺮس ﯾﺎ ﻏﻠﺘﮏ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﺳﭙﺮي ﺑﺮاي اﯾﻦ ﻧﻘﺎط ﺑﺴﯿﺎر ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﮔﺮدد. ﺑﺮاي رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺿﺨﺎﻣﺖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ در اﯾﻦ ﻧﻘﺎط، ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﺑﺎر اﻋﻤﺎل ﺑﺎ ﺑﺮس ﯾﺎ ﻏﻠﺘﮏ ﻧﯿﺎز ﺑﺎﺷﺪ.

 

آﻣﺎده ﺳﺎزي ﺳﻄﺢ :

 • سطح ﻓﻮﻻد

روﻏﻦ و ﭼﺮﺑﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻄﺎﺑﻖ اﺳﺘﺎﻧﺪارد SSPC-SP1، از ﺳﻄﺢ، ﮐﺎﻣﻼً ﺑﺮ ﻃﺮف ﮔﺮدد؛ ﺗﺎ ﺣﺪ اﻣﮑﺎن ﻟﺒﻪﻫـﺎي ﺗﯿـﺰ، ﻧـﺎﻫﻤﻮاريﻫـﺎي ﻧﺎﺷﯽ از ﺟﻮش و ﺧﻄﻮط ﺟﻮش ﺻﺎف و ﻫﻤﻮار ﮔﺮدد. ﺟﻬﺖ آﻣﺎدهﺳﺎزي ﺳﻄﺢ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﻗﻄﻌﺎت ﺑﺎ اﺳـﺘﺎﻧﺪارد Sa2 1/2 ﺳـﻨﺪ ﺑﻼﺳـﺖ ﮔـﺮدد (آﻣﺎدهﺳﺎزي ﺳﻄﺢ ﻣﻄﺎﺑﻖ اﺳﺘﺎﻧﺪارد SSPC-SP10).

 

 • سطوح داراي ﭘﻮﺷﺶ ﺣﺎوي ﭘﻮدر روي

روﻏﻦ و ﭼﺮﺑﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻄﺎﺑﻖ اﺳﺘﺎﻧﺪارد SSPC-SP1، از ﺳﻄﺢ، ﮐﺎﻣﻼً ﺑﺮ ﻃﺮف ﮔـﺮدد؛ ﻏﺒـﺎر و نمک­های ﻣﺤﻠـﻮل ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪوﺳﯿﻠﻪ ﺷﺴﺘﺸﻮ ﺑﺎ ﻓﺸﺎر ﺑﺎﻻ ﺑـﺎ آب ﺷـﯿﺮﯾﻦ(High Pressure Fresh Water Washing) از ﺳـﻄﺢ ﺑﺮداﺷـﺘﻪ ﺷـﻮﻧﺪ؛ در ﺻـﻮرت وﺟﻮد نمک­های روي، ﻻزم اﺳﺖ اﯾﻦ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﺑﺎ ﯾﮑﯽ از روش­های ﺷﺴﺘﺸﻮ ﺑﺎ آب ﺷﯿﺮﯾﻦ ﺑﺎ ﻓﺸﺎر ﺑﺎﻻ، ﺑﺮﻃﺮف ﮐﺮدن ﺑﺎ اﺑﺰار دﺳـﺘﯽ ﯾـﺎ اﺑـﺰار ﺑﺮﻗـﯽ (Hand Tool/Power Tool Cleaning) و ﯾﺎ ﺑﻪ روش ﭘﺎﺷـﺶ ﺧﻔﯿـﻒ ﺳـﺎﯾﻨﺪه (Sweep Blasting) از ﺳـﻄﺢ ﺑﺮﻃـﺮف ﮔﺮدﻧـﺪ؛ در ﺻﻮرت ﻟﺰوم (ﺑﺮاي آﺳﺘﺮي اﭘﻮﮐﺴﯽ ﻏﻨﯽ از روي)، ﺑﺮاي اﻓﺰاﯾﺶ ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﯽ ﺑﯿﻦ ﻻﯾﻪاي ﻻزم اﺳـﺖ ﺳـﻄﺢ را زﺑـﺮ و ﺳـﭙﺲ ﺑـﺎ ﺗﯿﻨـﺮ ﺷﺴﺘﺸـﻮ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.

 • ﺳﻄﻮح ﻓﻮﻻدي ﺿﺪ زﻧﮓ

روﻏﻦ و ﭼﺮﺑﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻄﺎﺑﻖ اﺳﺘﺎﻧﺪارد SSPC-SP1، از ﺳﻄﺢ، ﮐﺎﻣﻼً ﺑﺮ ﻃﺮف ﮔﺮدد؛ ﻏﺒﺎر و نمک­های ﻣﺤﻠﻮل ﺑﺎﯾـﺪ ﺑـﻪوﺳﯿﻠﻪ ﺷﺴﺘﺸـﻮ ﺑـﺎ ﻓﺸـﺎر ﺑـﺎﻻ ﺑـﺎ آب ﺷـﯿﺮﯾﻦ (High Pressure Fresh Water Washing) از ﺳـﻄﺢ ﺑﺮداﺷـﺘﻪ ﺷـﻮﻧﺪ؛ ﺑـﺮاي اﻓـﺰاﯾﺶ ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﯽ، زﺑﺮ ﮐﺮدن ﺳﻄﺢ ﺑﺎ ﭘﺎﺷﺶ ﺳﺎﯾﻨﺪه ﻣﻨﺎﺳﺐ (Blasting) ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﮔﺮدد.

 

 • ﻣﻼﺣﻈﺎت ﺧﺎص

در ﭘﻮﺷﺶﻫﺎي ﺣﺎوي ﭘﻮدر روي، در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﺑﺎزﭘﻮﺷﺎﻧﯽ اﻣﮑﺎن ﺗﺸﮑﯿﻞ نمک­های روي در ﺳﻄﺢ ﻓﯿﻠﻢ رﻧﮓ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ اﯾﻦ نمک­های ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺘﻤﺎً ﭘﯿﺶ از ﺑﺎزﭘﻮﺷﺎﻧﯽ ﺑﻪوﺳﯿﻠﻪ ﯾﮑﯽ از روش­های ﺷﺴﺘﺸﻮ ﺑﺎ آب ﺷﯿﺮﯾﻦ ﺑﺎ ﻓﺸﺎر ﺑﺎﻻ، ﺑﺮﻃﺮف ﮐﺮدن ﺑﺎ اﺑﺰار دﺳﺘﯽ ﯾﺎ اﺑﺰار ﺑﺮﻗﯽ (Hand Tool/Power Tool Cleaning) و ﯾﺎ ﺑﻪ روش ﭘﺎﺷﺶ ﺧﻔﯿﻒ ﺳﺎﯾﻨﺪه (Sweep Blasting) از ﺳﻄﺢ ﺑﺮﻃﺮف ﮔﺮدﻧﺪ. در ﻃﻮل ﻣﺪت اﻋﻤﺎل اﯾﻦ ﭘﻮﺷﺶ، ﺑﻪ ﻋﻠﺖ وﺟﻮد ﭘﻮدر روي، اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﻤﺰن ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از ﺗﻪ ﻧﺸﯿﻦ ﺷﺪن ﭘﻮدر روي و اﻋﻤﺎل ﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ، ﺑﺴﯿﺎر ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﮔﺮدد.

 

 

ﻣﻼﺣﻈﺎت اﯾﻤﻨﯽ

 • اﯾﻦ پوشش دارای ترکیبات آلی است و قابلیت اشتعال بالایی دارد.
 • ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻮد ﮐﻪ از اﺳﺘﻨﺸﺎق ﮔﺮد و ﺑﺨﺎر ﺣﺎﺻﻞ از اﺳﭙﺮي ﺟﺪا ﺧﻮدداري ﮔﺮدد.
 • از ﺗﻤﺎس ﻓﯿﻠﻢ رﻧﮓ، در ﺣﺎﻟﺖ ﺗﺮ ﺑﺎ ﭘﻮﺳﺖ و ﭼﺸﻢ ﺟﺪا ﺧﻮدداري ﺷﻮد.
 • در ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ و اﻧﺒﺎرداري، اﺻﻮل اﯾﻤﻨﯽ در ﻣﻮرد ﻣﻮاد آﺗﺶ زا ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺘﻤﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﮔﺮدد.
 • در ﻫﻨﮕﺎم اﻋﻤﺎل در ﻣﺤﯿﻂ ﻫﺎي ﺑﺴﺘﻪ ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از ﺑﺮوز اﻧﻔﺠﺎر و ﺧﻄﺮات ﻣﺸﺎﺑﻪ از ﺗﻬﻮﯾﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدد (اﯾﻦ اﻣﺮ، بهتر ﺧﺸﮏ ﺷﺪن رنگ را ﻧﯿﺰ ﺗﺴﻬﯿﻞ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ).
 • در ﻫﻨﮕﺎم اﻋﻤﺎل ﺣﺘﻤﺎً از ﻟﺒﺎس­های ﮐﺎر ﻣﺨﺼﻮص (ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﻮﺷﺎﻧﺪن ﺗﻤﺎم ﻧﻘﺎط ﺑﺪن)، دﺳﺘﮑﺶﻫﺎي اﯾﻤﻨﯽ، ﻣﺎﺳﮏﻫﺎي ﺗﻨﻔﺴﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻋﯿﻨﮏ اﯾﻤﻨﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.

 

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “رنگ رویه اپوکسی پلی آمید بهداشتی دوجزیی به همراه هاردنر”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پنج × 5 =