رنگ رویه پلی اورتان دو جزئی به همراه هاردنر

توضیحات

ﻣﻌﺮﻓﯽ و ﮐﺎرﺑﺮد:

اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل دوﺟﺰﺋﯽ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ رزین­های ﭘﻠﯽ اورتان و ﻫﺎردﻧﺮ اﯾﺰوﺳﯿﺎﻧﺎت و مظابق فرمولاسیون کشور هلند ﺑﺮاي ﺳﻄﻮح ﻓﻠﺰي و ﺑﺘﻮﻧﯽ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ. اﯾﻦ پوشش­ها در ﻗﯿﺎس ﺑﺎ رنگ­های روﻏﻨﯽ اﻟﮑﯿﺪي ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﻋﺎﻟﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ اﻏﻠﺐ ﻣﻮاد ﺧﻮرﻧﺪه داﺷﺘﻪ و در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻧﻮاع ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ (از ﻗﺒﯿﻞ اﺳﯿﺪﻫﺎ و ﺑﺎزﻫﺎ)، حلال­ها و ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﺮﺳﺎﯾﺶ ﭘﺎﯾﺪارﻧﺪ. ﻃﯿﻒ وﺳﯿﻌﯽ از ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ پوشش­ها ﻗﺎﺑﻞ ﺣﻔـﺎﻇﺖ اﺳﺖ. به­علت ﻣﻘـﺎوﻣﺖ ﺑﺴـﯿﺎر ﺧﻮب اﯾﻦ ﭘﻮﺷـﺶ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﻮر UV ﻋﻤﺪﺗﺎً ﺑﺮاي ﻣﺤﯿﻂ ﺑﯿـﺮوﻧﯽ (Outdoor) ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.

فام/ براقیت: طبق سفارش/ نیمه براق

ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﯽ در 25 درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯿﮕﺮاد :ResultSpecification at 25°C :
فامسفیدColor
جامد وزنی جزء A (درصد)3 ± 70Weight solids A (%)
جامد وزنی جزء A+B (درصد)3 ± 66Volume solids A+B (%)
جامد حجمی A+B (درصد)2 ± 51Volume solids A+B (%)
دانسیته جزء A (گرم بر سانتیمتر مکعب)05/0 ± 37/1Density A ( gr/cm3 )
دانسیته جزء A+B (گرم بر سانتیمتر مکعب)05/0 ± 29/1Density A+B ( gr/cm3 )
نسبت اختلاط وزنی دو جزءA/B : 100/16Mix Ratio (wt)
ضخامت فیلم تر (میکرون)100Wet film thickness (µ)
ضخامت فیلم خشک (میکرون)50Dry film thickness (µ)
*میزان پوشش تئوری برای ضخامت فیلم خشک 50 میکرون (متر مربع بر لیتر)2/10Theoretical spreading rate dry film thickness 50 µ(m2/lit )
                (متر مربع بر کیلوگرم)8                        (m2/Kg)
زمان خشک شدن سطحی (ساعت)حداکثر 2Touch dry (hr)
زمان خشک شدن عمقی (ساعت)حداکثر 12Dry-through time (hr)
فرصت کاربری (ساعت)حداقل 4Pot life (min)
حداقل زمان لازم برای بازپوشانی (ساعت)8Min Recoat time (hr)
زمان سخت شدن کامل (روز)7Full cure (days)
مقاومت در برابر اشعه ماوراء بنفش (1000 ساعت)OKUV Resistance (1000 hr)

ASTM G54

UVA-340 nm

زﻣﺎن اﻧﺒﺎرداري / ﻓﺮﺻﺖ ﻧﮕﻬﺪاري 🙁Shelf life)

ﻣﺤﺼﻮل را در ﻇﺮف در ﺑﺴﺘﻪ اﺻﻠﯽ، دور از ﻧﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺧﻮرﺷﯿﺪ و در ﺟﺎي ﺧﻨﮏ و ﺧﺸﮏ ﻧﮕﻬﺪاري ﻓﺮﻣﺎﺋﯿﺪ. ﻣﺪت زﻣﺎن ﻣﺼﺮف ﺣﺪاﮐﺜﺮ 12 ﻣﺎه ﭘﺲ از ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

 

روش­های اجرا:

ﻗﻠﻢ ﻣﻮ، ﻏﻠﺘﮏ، اﺳﭙﺮي (اﺳﭙﺮي ﻫﻮا، اﯾﺮﻟﺲ)

 

 

نحوه اجرا:

 • ﻧﺴﺒﺖ اﺧﺘﻼط ﺑﺮ ﺣﺴﺐ وزن: ﻧﺴﺒﺖ اﺧﺘﻼط ﺟﺰء A ﺑﻪ B جهت فام سفید ﻋﺒﺎرت از 100 ﺑﻪ 16 وزﻧﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﯿﺰانﻫﺎ در ﺑﺴﺘﻪﻫﺎي ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﻫﺮ ﺟﺰء از ﺳﻮي ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه رﻋﺎﯾﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻟﺬا ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﻇﺮف ﺣﺎوي رﻧﮓ ارﺳﺎﻟﯽ ﺟﺰء A ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﮐﻞ ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت ﻇﺮف B به آن اﺿﺎﻓﻪ ﺷﻮد و ﮐﺎﻣﻼً ﻣﺨﻠﻮط ﮔﺮدد.

 

 

 • ﺗﯿﻨﺮ ﻣﺠﺎز/ ﻣﯿﺰان ﻣﺠﺎز: PNT-604/ ﻣﯿﺰان ﺗﯿﻨﺮ ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ روش اﻋﻤﺎل از 25 ﺗﺎ 30 درﺻﺪ ﻣﺘﻐﯿﺮ اﺳﺖ وﻟﯽ در ﺻﻮرت اﻣﮑﺎن از ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﯿﺰان ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ. اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﯿﺶ از ﻧﯿﺎز ﺗﯿﻨﺮ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ اﺣﺘﻤﺎل ﺷﺮه و اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺪت زﻣﺎن ﺧﺸﮏ ﺷﺪن ﻣﯽﺷﻮد. ﻫﻤﻮاره ﺗﯿﻨﺮ را ﭘﺲ از اﺧﺘﻼط ﮐﺎﻣﻞ دو ﺟﺰء، ﺑﻪ رﻧﮓ اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.

 

 

 • ﻣﻼﺣﻈﺎت، در ﻫﻨﮕﺎم اﺟﺮاي رﻧﮓ:

ﺳﻄﺢ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻤﯿﺰ و ﻋﺎري از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﮔﺮد و ﻏﺒﺎر و ﭼﺮﺑﯽ ﺑﺎﺷﺪ. اﻋﻤﺎل رﻧﮓ در دﻣﺎي ﻣﺤﯿﻂ ﺑﺎﻻي 10 درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯿﮕﺮاد، دﻣﺎي ﺳﻄﺢ 3 درﺟﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻧﻘﻄﻪ ﺷﺒﻨﻢ و رﻃﻮﺑﺖ ﮐﻤﺘﺮ از 80 درﺻﺪ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﺷﻮد.

 

 

آﻣﺎده ﺳﺎزي ﺳﻄﺢ :

 • ﺳﻄﺢ ﻓﻮﻻد

روﻏﻦ و ﭼﺮﺑﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻄﺎﺑﻖ اﺳﺘﺎﻧﺪارد SSPC-SP1، از ﺳﻄﺢ، ﮐﺎﻣﻼً ﺑﺮ ﻃﺮف ﮔﺮدد؛ ﺗﺎ ﺣﺪ اﻣﮑﺎن ﻟﺒﻪﻫﺎي ﺗﯿﺰ، ﻧـﺎﻫﻤﻮاريﻫـﺎي ﻧﺎﺷﯽ از ﺟﻮش و ﺧﻄﻮط ﺟﻮش ﺻﺎف و ﻫﻤﻮار ﮔﺮدد. ﺟﻬﺖ آﻣﺎده ﺳﺎزي ﺳﻄﺢ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴـﺖ ﻗﻄﻌـﺎت ﺑـﺎ اﺳـﺘﺎﻧﺪارد Sa2 1/2 ﺳـﻨﺪ ﺑﻼﺳـﺖ ﮔـﺮدد. (آماده­سازی سطح مطابق با استاندارد ﻣﻄﺎﺑﻖ اﺳﺘﺎﻧﺪارد SSPC-SP10)

 

 • سطح دارای پوشش

روﻏﻦ و ﭼﺮﺑﯽ ﺑﺎﯾﺪ از ﺳﻄﺢ، ﮐﺎﻣﻼً ﺑﺮ ﻃﺮف ﮔﺮدد (ﻣﻄﺎﺑﻖ اﺳﺘﺎﻧﺪارد SSPC-SP1)؛ ﻏﺒﺎر و نمک­های ﻣﺤﻠﻮل ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪوﺳﯿﻠﻪ ﺷﺴﺘﺸﻮ ﺑﺎ ﻓﺸﺎر ﺑﺎﻻ ﺑﺎ آب ﺷﯿﺮﯾﻦ (High Pressure Fresh Water Washing) از ﺳﻄﺢ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ؛ در ﺻﻮرت ﻟﺰوم، ﺑﺮاي اﻓﺰاﯾﺶ ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﯽ ﺑﯿﻦ ﻻﯾﻪاي ﻻزم اﺳﺖ ﺳﻄﺢ را زﺑﺮ و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﺗﯿﻨﺮ ﺷﺴﺘﺸﻮ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.

 

 

 

ﻣﻼﺣﻈﺎت اﯾﻤﻨﯽ

 • اﯾﻦ پوشش دارای ترکیبات آلی است و قابلیت اشتعال دارد.
 • ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻮد ﮐﻪ از اﺳﺘﻨﺸﺎق ﮔﺮد و ﺑﺨﺎر ﺣﺎﺻﻞ از اﺳﭙﺮي ﺟﺪاً ﺧﻮدداري ﮔﺮدد.
 • از ﺗﻤﺎس ﻓﯿﻠﻢ رﻧﮓ، در ﺣﺎﻟﺖ ﺗﺮ ﺑﺎ ﭘﻮﺳﺖ و ﭼﺸﻢ ﺟﺪا ﺧﻮدداري ﺷﻮد.
 • در ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ و اﻧﺒﺎرداري، اﺻﻮل اﯾﻤﻨﯽ در ﻣﻮرد ﻣﻮاد آﺗﺶ زا ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺘﻤﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﮔﺮدد.
 • در ﻫﻨﮕﺎم اﻋﻤﺎل در ﻣﺤﯿﻂ ﻫﺎي ﺑﺴﺘﻪ ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از ﺑﺮوز اﻧﻔﺠﺎر و ﺧﻄﺮات ﻣﺸﺎﺑﻪ از ﺗﻬﻮﯾﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدد (اﯾﻦ اﻣﺮ، بهتر ﺧﺸﮏ ﺷﺪن رنگ را ﻧﯿﺰ ﺗﺴﻬﯿﻞ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ).
 • در ﻫﻨﮕﺎم اﻋﻤﺎل ﺣﺘﻤﺎً از ﻟﺒﺎس­های ﮐﺎر ﻣﺨﺼﻮص (ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﻮﺷﺎﻧﺪن ﺗﻤﺎم ﻧﻘﺎط ﺑﺪن)، دﺳﺘﮑﺶﻫﺎي اﯾﻤﻨﯽ، ﻣﺎﺳﮏﻫﺎي ﺗﻨﻔﺴﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻋﯿﻨﮏ اﯾﻤﻨﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.

 

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “رنگ رویه پلی اورتان دو جزئی به همراه هاردنر”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

چهار × چهار =