رنگ رویه گلس فلیک اپوکسی پلی آمین دوجزیی به همراه هاردنر

ﻣﻌﺮﻓﯽ و ﮐﺎرﺑﺮد:

اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﯾﮏ رﻧﮓ دو ﺟـﺰﯾﯽ اﭘﻮﮐﺴـﯽ ﭘﻠﯽ آﻣﯿﻦ داراي فلیک های ﺷﯿﺸﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻧﻔﻮذﭘﺬﯾﺮي آب در آن ﺑﺴﯿﺎر اﻧﺪك اﺳﺖ. اﯾﻦ رﻧﮓ ﯾﮏ ﭘﻮﺷﺶ ﺳﺨﺖ و ﻏﯿﺮ ﻣﻨﻌﻄﻒ اﯾﺠﺎد ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺧﻮﺑﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﺎﯾﺶ و ﺿﺮﺑﻪ، آب درﯾﺎ، روغن­های ﻣﻌﺪﻧﯽ و ﻫﯿﺪروکربن­های آﻟﯿﻔﺎﺗﯿﮏ و ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻣﺘﻔﺎوت دارد و ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﻮردﮔﯽ آن ﻋﺎﻟﯽ اﺳﺖو در مناطق اسپلش زون استفاده میشود.

 

توضیحات

فام/ براقیت: طبق سفارش/ براق

ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﯽ در 25 درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯿﮕﺮاد :ResultSpecification at 25°C :
فامسفیدColor
جامد وزنی جزء A (درصد)100 – 95Weight solids A (%)
جامد وزنی جزء A+B (درصد)100 – 95Volume solids A+B (%)
جامد حجمی A+B (درصد)100 – 92Volume solids A+B (%)
دانسیته جزء A (گرم بر سانتیمتر مکعب)05/0 ± 3/1Density A ( gr/cm3 )
دانسیته جزء A+B (گرم بر سانتیمتر مکعب)05/0 ± 2/1Density A+B ( gr/cm3 )
نسبت اختلاط وزنی دو جزءA/B : 3/1Mix Ratio (wt)
ضخامت فیلم تر (میکرون)440 – 400Wet film thickness (µ)
ضخامت فیلم خشک (میکرون)400Dry film thickness (µ)
*میزان پوشش تئوری برای ضخامت فیلم خشک 400 میکرون (متر مربع بر لیتر)5/2 – 3/2Theoretical spreading rate dry film thickness 400µ(m2/lit )
                (متر مربع بر کیلوگرم)2                        (m2/Kg)
زمان خشک شدن سطحی (ساعت)حداکثر 5Touch dry (hr)
زمان خشک شدن عمقی (ساعت)حداکثر 16Dry-through time (hr)
فرصت کاربری (دقیقه)حداکثر 20Pot life (min)
حداقل زمان لازم برای بازپوشانی (ساعت)16Min Recoat time (hr)
زمان سخت شدن کامل (روز)7Full cure (days)
 • نکته مهم: پيش از بازپوشاني لازم است سطح عاری از هرگونه آلودگي، چربي و رطوبـت باشـد. در صـورت منقضـي شـدن فرصـت بازپوشاني، برای افزایش چسبندگي بين لایه­ای، الزم است سطح را زبر و سپس با تينر شستشو نمایيد.

 

زﻣﺎن اﻧﺒﺎرداري / ﻓﺮﺻﺖ ﻧﮕﻬﺪاري 🙁Shelf life)

ﻣﺤﺼﻮل را در ﻇﺮف در ﺑﺴﺘﻪ اﺻﻠﯽ، دور از ﻧﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺧﻮرﺷﯿﺪ و در ﺟﺎي ﺧﻨﮏ و ﺧﺸﮏ ﻧﮕﻬﺪاري ﻓﺮﻣﺎﺋﯿﺪ. ﻣﺪت زﻣﺎن ﻣﺼﺮف ﺣﺪاﮐﺜﺮ 12 ﻣﺎه ﭘﺲ از ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

ابزار های مورد استفاده در اعمال رنگ:

ﻗﻠﻢ ﻣﻮ، ﻏﻠﺘﮏ، اﺳﭙﺮي (اﺳﭙﺮي ﻫﻮا، اﯾﺮﻟﺲ)

نحوه اجرا:

 • ﻧﺴﺒﺖ اﺧﺘﻼط ﺑﺮ ﺣﺴﺐ وزن: ﻧﺴﺒﺖ اﺧﺘﻼط ﺟﺰء A ﺑﻪ B هاردنر ﻋﺒﺎرت از 3 ﺑﻪ 1 وزﻧﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﯿﺰانﻫﺎ در ﺑﺴﺘﻪﻫﺎي ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﻫﺮ ﺟﺰء از ﺳﻮي ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه رﻋﺎﯾﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻟﺬا ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﻇﺮف ﺣﺎوي رﻧﮓ ارﺳﺎﻟﯽ ﺟﺰء A ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﮐﻞ ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت ﻇﺮف B به آن اﺿﺎﻓﻪ ﺷﻮد و ﮐﺎﻣﻼً ﻣﺨﻠﻮط ﮔﺮدد.
 • تینر ﻣﺠﺎز/ ﻣﯿﺰان ﻣﺠﺎز: این محصول، قابلیت رقیق­سازی با تینر را ندارد.
 • ﻣﻼﺣﻈﺎت، در ﻫﻨﮕﺎم اﺟﺮاي رﻧﮓ:

ﺳﻄﺢ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻤﯿﺰ و ﻋﺎري از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﮔﺮد و ﻏﺒﺎر و ﭼﺮﺑﯽ ﺑﺎﺷﺪ. اﻋﻤﺎل رﻧﮓ در دﻣﺎي ﻣﺤﯿﻂ ﺑﺎﻻي 10 درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯿﮕﺮاد، دﻣﺎي ﺳﻄﺢ 3 درﺟﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻧﻘﻄﻪ ﺷﺒﻨﻢ و رﻃﻮﺑﺖ ﮐﻤﺘﺮ از 80 درﺻﺪ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﺷﻮد. ﺑﺮاي ﭘﻮﺷﺶ ﺑﻬﺘﺮﮐﻨﺞﻫﺎ، ﻟﺒﻪﻫﺎ، ﻧﻘﺎط دور از دﺳﺘﺮس، ﺧﻄﻮط ﺟﻮش اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺮس ﯾﺎ ﻏﻠﺘﮏ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﺳﭙﺮي ﺑﺮاي اﯾﻦ ﻧﻘﺎط ﺑﺴﯿﺎر ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﮔﺮدد. ﺑﺮاي رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺿﺨﺎﻣﺖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ در اﯾﻦ ﻧﻘﺎط، ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﺑﺎر اﻋﻤﺎل ﺑﺎ ﺑﺮس ﯾﺎ ﻏﻠﺘﮏ ﻧﯿﺎز ﺑﺎﺷﺪ.

 

آﻣﺎده ﺳﺎزي ﺳﻄﺢ :

 • ﺳﻄﺢ ﻓﻮﻻد

روﻏﻦ و ﭼﺮﺑﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻄﺎﺑﻖ اﺳﺘﺎﻧﺪارد SSPC-SP1، از ﺳﻄﺢ، ﮐﺎﻣﻼً ﺑﺮ ﻃﺮف ﮔﺮدد؛ ﺗﺎ ﺣﺪ اﻣﮑﺎن ﻟﺒﻪﻫﺎي ﺗﯿﺰ، ﻧـﺎﻫﻤﻮاريﻫـﺎي ﻧﺎﺷﯽ از ﺟﻮش و ﺧﻄﻮط ﺟﻮش ﺻﺎف و ﻫﻤﻮار ﮔﺮدد. ﺟﻬﺖ آﻣﺎده ﺳﺎزي ﺳﻄﺢ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴـﺖ ﻗﻄﻌـﺎت ﺑـﺎ اﺳـﺘﺎﻧﺪارد Sa2 1/2 ﺳـﻨﺪ ﺑﻼﺳـﺖ ﮔـﺮدد. (آماده­سازی سطح مطابق با استاندارد ﻣﻄﺎﺑﻖ اﺳﺘﺎﻧﺪارد SSPC-SP10)

 

 • سطح بتونی

در ﺳﻄﻮح ﺑﺘﻮﻧﯽ و ﺳﯿﻤﺎﻧﯽ قسمت­های ﺟﺪا ﺷﺪه از ﺳﻄﺢ را ﮐﻨﺪه و آن­را ﮐﺎﻣﻼً ﭼﺮﺑﯽزداﯾﯽ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ. ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ روش ﺟﻬﺖ ﺟﺪا ﮐﺮدن قسمت­های ﺷﻞ ﺷﺪه، اﺳﺘﻔﺎده از روش ﺧﺮاش ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺶ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ اﯾﻦ روش ﻣﻘﺪور ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ، اﺳﯿﺪﺷﻮﯾﯽ ﺑﺎ اﺳﯿﺪ ﮐﻠﺮﯾﺪرﯾﮏ ﻏﻠﯿﻆ ﮐﻪ ﺑﻪﺻﻮرت ﯾﮏ ﺑﻪ ﯾـﮏ ﺑﺎ آب رﻗﯿﻖ ﺷﺪه اﺳﺖ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه، ﭘﺲ از 10 دﻗﯿﻘﻪ ﺑﺎ ﺑﺮس ﺳﯿﻤﯽ ﺳﻄﺢ را ﺷﺴﺘﻪ ﺗﺎ ﻧﻮاﺣﯽ ﺷﻞ ﺷﺪه از ﺑﺘﻦ ﺟﺪا ﺷﻮد. ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺳﻄﺢ ﻗﺒﻼً رﻧﮓآﻣﯿﺰي ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ و اﺳﺘﺤﮑﺎم ﻻزﻣﻪ را دارد رﻧﮓآﻣﯿﺰي ﺑﺮ روي آن ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺠﺎم اﺳﺖ.

 • سطح دارای پوشش حاوی پودر روی

روغن و چربي باید مطابق استاندارد SSPC-SP1، از سطح، کاملاً بر طرف گردد؛ غبار و نمک­های محلول باید به وسيله شستشو با فشار بالا با آب شیرین (High Pressure Fresh Water Washing) از سطح برداشته شوند؛ در صورت وجود نمک­های روی، لازم است این ترکیبات با یکی از روش­های شستشو با آب شیرین با فشار بالا، برطرف کردن با ابزار دستی یا ابزار برقی (Hand Tool/ Power Tool Cleaning) و یا به روش پاشش خفیف ساینده (Sweep Blasting) از سطح برطرف گردند؛ در صورت لزوم، برای افزایش چسبندگی بین لایه­ای لازم است سطح را زبر و سپس با تینر شستشو نمایید.

 • سطح فولادی ضد زنگ

روﻏﻦ و ﭼﺮﺑﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻄﺎﺑﻖ اﺳﺘﺎﻧﺪارد SSPC-SP1، از ﺳﻄﺢ، ﮐﺎﻣﻼً ﺑﺮ ﻃﺮف ﮔﺮدد؛ ﻏﺒـﺎر و نمک­های ﻣﺤﻠـﻮل ﺑﺎﯾـﺪ ﺑـﻪوﺳﯿﻠﻪ ﺷﺴﺘﺸﻮ ﺑﺎ ﻓﺸﺎر ﺑﺎﻻ ﺑﺎ آب ﺷﯿﺮﯾﻦ (High Pressure Fresh Water Washing) از ﺳﻄﺢ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ؛ ﺑﺮاي اﻓـﺰاﯾﺶ ﭼﺴـﺒﻨﺪﮔﯽ، زﺑﺮ ﮐﺮدن ﺳﻄﺢ ﺑﺎ ﭘﺎﺷﺶ ﺳﺎﯾﻨﺪه ﻣﻨﺎﺳﺐ (Blasting) توصیه می­گردد.

ﻣﻼﺣﻈﺎت اﯾﻤﻨﯽ

 • اﯾﻦ پوشش دارای ترکیبات آلی است و قابلیت اشتعال دارد.
 • ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻮد ﮐﻪ از اﺳﺘﻨﺸﺎق ﮔﺮد و ﺑﺨﺎر ﺣﺎﺻﻞ از اﺳﭙﺮي ﺟﺪاً ﺧﻮدداري ﮔﺮدد.
 • از ﺗﻤﺎس ﻓﯿﻠﻢ رﻧﮓ، در ﺣﺎﻟﺖ ﺗﺮ ﺑﺎ ﭘﻮﺳﺖ و ﭼﺸﻢ ﺟﺪا ﺧﻮدداري ﺷﻮد.
 • در ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ و اﻧﺒﺎرداري، اﺻﻮل اﯾﻤﻨﯽ در ﻣﻮرد ﻣﻮاد آﺗﺶ زا ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺘﻤﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﮔﺮدد.
 • در ﻫﻨﮕﺎم اﻋﻤﺎل در ﻣﺤﯿﻂ ﻫﺎي ﺑﺴﺘﻪ ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از ﺑﺮوز اﻧﻔﺠﺎر و ﺧﻄﺮات ﻣﺸﺎﺑﻪ از ﺗﻬﻮﯾﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدد (اﯾﻦ اﻣﺮ، بهتر ﺧﺸﮏ ﺷﺪن رنگ را ﻧﯿﺰ ﺗﺴﻬﯿﻞ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ).
 • در ﻫﻨﮕﺎم اﻋﻤﺎل ﺣﺘﻤﺎً از ﻟﺒﺎس­های ﮐﺎر ﻣﺨﺼﻮص (ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﻮﺷﺎﻧﺪن ﺗﻤﺎم ﻧﻘﺎط ﺑﺪن)، دﺳﺘﮑﺶﻫﺎي اﯾﻤﻨﯽ، ﻣﺎﺳﮏﻫﺎي ﺗﻨﻔﺴﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻋﯿﻨﮏ اﯾﻤﻨﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.

 

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “رنگ رویه گلس فلیک اپوکسی پلی آمین دوجزیی به همراه هاردنر”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

14 + یازده =