رنگ سیلیکونی مقاوم دربرابر حرارت 600 درجه سانتیگراد

ﻣﻌﺮﻓﯽ و ﮐﺎرﺑﺮد:

اﯾﻦ رﻧﮓ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ رزﯾﻦ ﺳﯿﻠﯿﮑﻮن و از و با تکنولوژی کشور هلند ساخته شده است .وﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺣﺮارﺗﯽ آن ﺗﺎ C ْ600ﺑﺴﯿﺎر ﻋﺎﻟﯽ اﺳﺖ و ﺟﻬﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﻣﺨﺎزن بویلر ها و خطوط انتقال روغن داغ، رادﯾﺎﺗﻮرﻫﺎ، ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎي ﮔﺎزرﺳﺎﻧﯽ ﮐﺎراﯾﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻋﺎﻟﯽ دارد.

 

توضیحات

فام/ براقیت: مشکی/ مات

ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﯽ در 25 درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯿﮕﺮاد :ResultSpecification at 25°C :
جامد وزنی (درصد)3 ± 70Weight solids (%)
جامد حجمی (درصد)2 ± 55Volume solids (%)
دانسیته (گرم بر سانتیمتر مکعب)05/0 ± 33/1Density ( gr/cm3 )
ضخامت فیلم تر (میکرون)45Wet film thickness (µ)
ضخامت فیلم خشک (میکرون)25Dry film thickness (µ)
*میزان پوشش تئوری برای ضخامت فیلم خشک 25 میکرون (متر مربع بر لیتر)22Theoretical spreading rate for 25µ dry film thickness (m2/lit )
              (متر مربع بر کیلوگرم)5/16                              (m2/Kg)
زمان خشک شدن سطحی (دقیقه)15Touch dry (min)
زمان خشک شدن عمقی (ساعت)7Dry-through time (hr)

زﻣﺎن اﻧﺒﺎرداري / ﻓﺮﺻﺖ ﻧﮕﻬﺪاري 🙁Shelf life)

ﻣﺤﺼﻮل را در ﻇﺮف در ﺑﺴﺘﻪ اﺻﻠﯽ، دور از ﻧﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺧﻮرﺷﯿﺪ و در ﺟﺎي ﺧﻨﮏ و ﺧﺸﮏ ﻧﮕﻬﺪاري ﻓﺮﻣﺎﺋﯿﺪ. ﻣﺪت زﻣﺎن ﻣﺼﺮف ﺣﺪاﮐﺜﺮ 12 ﻣﺎه ﭘﺲ از ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

روش­های اجرا:

ﻗﻠﻢ ﻣﻮ، ﻏﻠﺘﮏ، اﺳﭙﺮي (اﺳﭙﺮي ﻫﻮا ، اﯾﺮﻟﺲ)

نحوه اجرا:

  • ﺗﯿﻨﺮ ﻣﺠﺎز/ ﻣﯿﺰان ﻣﺠﺎز: رﻧﮓ ﻣﻘﺎوم ﺣﺮارت C ْ550 پترو پامچال نوین آﻣﺎده به مصرف ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﯿﻨﺮ ﺟﻬﺖ رﻗﯿﻖﺳﺎزي ﻧﺪارد. ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺟﻬﺖ اﻋﻤﺎل ﻧﯿﺎز ﺑﻪ رﻗﯿﻖﺳﺎزي ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ %5 ﺗﯿﻨﺮ ﻣﺨﺼﻮص پترو پامچال نوین (ALCO-2300) را اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
  • ﻣﻼﺣﻈﺎت، در ﻫﻨﮕﺎم اﺟﺮاي رﻧﮓ:

ﺳﻄﺢ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻤﯿﺰ و ﻋﺎري از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﮔﺮد و ﻏﺒﺎر و ﭼﺮﺑﯽ ﺑﺎﺷﺪ. اﻋﻤﺎل رﻧﮓ در دﻣﺎي ﻣﺤﯿﻂ ﺑﺎﻻي 10 درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯿﮕﺮاد، دﻣﺎي ﺳﻄﺢ 3 درﺟﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻧﻘﻄﻪ ﺷﺒﻨﻢ و رﻃﻮﺑﺖ ﮐﻤﺘﺮ از 80 درﺻﺪ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﺷﻮد.

 

آﻣﺎده ﺳﺎزي ﺳﻄﺢ :

  • ﺳﻄﺢ ﻓﻮﻻد

روﻏﻦ و ﭼﺮﺑﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻄﺎﺑﻖ اﺳﺘﺎﻧﺪارد SSPC-SP1، از ﺳﻄﺢ، ﮐﺎﻣﻼ ﺑﺮ ﻃﺮف ﮔﺮدد؛ ﺗﺎ ﺣﺪ اﻣﮑﺎن ﻟﺒﻪﻫـﺎي ﺗﯿـﺰ، ﻧـﺎﻫﻤﻮاريﻫـﺎي ﻧﺎﺷﯽ از ﺟﻮش و ﺧﻄﻮط ﺟﻮش ﺻﺎف و ﻫﻤﻮار ﮔﺮدد. ﺟﻬﺖ آﻣﺎدهﺳﺎزي ﺳﻄﺢ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﻗﻄﻌﺎت ﺑﺎ اﺳـﺘﺎﻧﺪارد Sa2 1/2 ﺳـﻨﺪ ﺑﻼﺳـﺖ ﮔـﺮدد. ( آﻣﺎده ﺳﺎزي ﺳﻄﺢ ﻣﻄﺎﺑﻖ اﺳﺘﺎﻧﺪارد (SSPC-SP10)

 

  • سطح داراي ﭘﻮﺷﺶ ﺣﺎوي ﭘﻮدر روي

روﻏﻦ و ﭼﺮﺑﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻄﺎﺑﻖ اﺳﺘﺎﻧﺪارد SSPC-SP1 ، از ﺳﻄﺢ، ﮐﺎﻣﻼ ﺑﺮ ﻃـﺮف ﮔـﺮدد؛ ﻏﺒـﺎر و نمک­های ﻣﺤﻠﻮل ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﺷﺴﺘﺸﻮ ﺑﺎ ﻓﺸـﺎر ﺑـﺎﻻ ﺑـﺎ آب ﺷـﯿﺮﯾﻦ (High Pressure Fresh Water Washing) از ﺳـﻄﺢ ﺑﺮداﺷـﺘﻪ ﺷـﻮﻧﺪ؛ در ﺻﻮرت وﺟﻮد نمک­های روي، ﻻزم اﺳﺖ اﯾﻦ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﺑﺎ ﯾﮑﯽ از روش­های ﺷﺴﺘﺸﻮ ﺑﺎ آب ﺷﯿﺮﯾﻦ ﺑﺎ ﻓﺸﺎر ﺑﺎﻻ، ﺑﺮﻃﺮف ﮐﺮدن ﺑﺎ اﺑﺰار دﺳﺘﯽ ﯾـﺎ اﺑـﺰار ﺑﺮﻗﯽ (Hand Tool/Power Tool Cleaning) و ﯾﺎ ﺑﻪ روش ﭘﺎﺷﺶ ﺧﻔﯿﻒ ﺳﺎﯾﻨﺪه (Sweep Blasting) از ﺳﻄﺢ ﺑﺮﻃـﺮف ﮔﺮدﻧـﺪ؛ در ﺻﻮرت ﻟﺰوم (ﺑﺮاي آﺳﺘﺮي اﭘﻮﮐﺴﯽ ﻏﻨﯽ از روي)، ﺑﺮاي اﻓﺰاﯾﺶ ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﯽ ﺑﯿﻦ ﻻﯾﻪاي ﻻزم اﺳـﺖ ﺳـﻄﺢ را زﺑـﺮ و ﺳـﭙﺲ ﺑـﺎ ﺗﯿﻨـﺮ ﺷﺴﺘﺸـﻮ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.

 

 

ﻣﻼﺣﻈﺎت اﯾﻤﻨﯽ

  • اﯾﻦ پوشش دارای ترکیبات آلی است و قابلیت اشتعال بالایی دارد.
  • ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻮد ﮐﻪ از اﺳﺘﻨﺸﺎق ﮔﺮد و ﺑﺨﺎر ﺣﺎﺻﻞ از اﺳﭙﺮي ﺟﺪا ﺧﻮدداري ﮔﺮدد.
  • از ﺗﻤﺎس ﻓﯿﻠﻢ رﻧﮓ، در ﺣﺎﻟﺖ ﺗﺮ ﺑﺎ ﭘﻮﺳﺖ و ﭼﺸﻢ ﺟﺪا ﺧﻮدداري ﺷﻮد.
  • در ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ و اﻧﺒﺎرداري، اﺻﻮل اﯾﻤﻨﯽ در ﻣﻮرد ﻣﻮاد آﺗﺶ زا ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺘﻤﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﮔﺮدد.
  • در ﻫﻨﮕﺎم اﻋﻤﺎل در ﻣﺤﯿﻂ ﻫﺎي ﺑﺴﺘﻪ ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از ﺑﺮوز اﻧﻔﺠﺎر و ﺧﻄﺮات ﻣﺸﺎﺑﻪ از ﺗﻬﻮﯾﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدد (اﯾﻦ اﻣﺮ، بهتر ﺧﺸﮏ ﺷﺪن رنگ را ﻧﯿﺰ ﺗﺴﻬﯿﻞ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ).
  • در ﻫﻨﮕﺎم اﻋﻤﺎل ﺣﺘﻤﺎً از ﻟﺒﺎس­های ﮐﺎر ﻣﺨﺼﻮص (ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﻮﺷﺎﻧﺪن ﺗﻤﺎم ﻧﻘﺎط ﺑﺪن)، دﺳﺘﮑﺶﻫﺎي اﯾﻤﻨﯽ، ﻣﺎﺳﮏﻫﺎي ﺗﻨﻔﺴﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻋﯿﻨﮏ اﯾﻤﻨﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.

 

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “رنگ سیلیکونی مقاوم دربرابر حرارت 600 درجه سانتیگراد”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

19 + 5 =