رنگ میانی اپوکسی دوجزیی پلی آمید های بیلد

توضیحات

فام/ براقیت: طبق سفارش/ نیمه براق

 • ﭘﻮﺷﺶ اﻋﻼم ﺷﺪه در ﺟﺪول ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﯽ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﺣﺎﺻﻞ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﺟﺎﻣﺪ ﺣﺠﻤﯽ ﻣﺴﺘﺨﺮج از روش اﺳﺘﺎﻧﺪارد ASTM D2697 ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. در اﯾﻦ روش ﺑﺎزده ﻧﻮع آﻣﺎدهﺳﺎزي ﺳﻄﺢ و روش اﺟﺮاي رﻧﮓ و ﺳﻄﺢ 100% در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد. ﻟﺬا ﺗﻔﺎوت ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﯿﺪاﻧﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽﻫﺎي اﺑﻌﺎدي ﺳﻄﺢ، ﻧﻮع آﻣﺎدهﺳﺎزي و روش و ﻣﺤﻞ اﺟﺮاي رﻧﮓ بدیهی­ست.
 • نکته : پيش از بازپوشاني لازم است سطح عاری از هرگونه آلودگي، چربي و رطوبـت باشـد. در صـورت منقضـي شـدن فرصـت بازپوشاني، برای افزایش چسبندگي بين لایه­ای، الزم است سطح را زبر و سپس با تينر شستشو نمایيد.

زﻣﺎن اﻧﺒﺎرداري / ﻓﺮﺻﺖ ﻧﮕﻬﺪاري 🙁Shelf life)

ﻣﺤﺼﻮل را در ﻇﺮف در ﺑﺴﺘﻪ اﺻﻠﯽ، دور از ﻧﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺧﻮرﺷﯿﺪ و در ﺟﺎي ﺧﻨﮏ و ﺧﺸﮏ ﻧﮕﻬﺪاري ﻓﺮﻣﺎﺋﯿﺪ. بهترین زﻣﺎن ﻣﺼﺮف ﺣﺪاﮐﺜﺮ 12 ﻣﺎه ﭘﺲ از ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

 

روش­های اجرا:

ﻗﻠﻢ ﻣﻮ، ﻏﻠﺘﮏ، اﺳﭙﺮي (اﺳﭙﺮي ﻫﻮا ، اﯾﺮﻟﺲ)

 

 

نحوه اجرا:

 • ﻧﺴﺒﺖ اﺧﺘﻼط ﺑﺮ ﺣﺴﺐ وزن: ﻧﺴﺒﺖ اﺧﺘﻼط ﺟﺰء A ﺑﻪ B ﻋﺒﺎرت از 5 ﺑﻪ 1 وزﻧﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﯿﺰانﻫﺎ در ﺑﺴﺘﻪﻫﺎي ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﻫﺮ ﺟﺰء از ﺳﻮي ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه رﻋﺎﯾﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻟﺬا ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﻇﺮف ﺣﺎوي رﻧﮓ ارﺳﺎﻟﯽ ﺟﺰء A ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﮐﻞ ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت ﻇﺮف B به آن اﺿﺎﻓﻪ ﺷﻮد و ﮐﺎﻣﻼً ﻣﺨﻠﻮط ﮔﺮدد.

 

 • ﺗﯿﻨﺮ ﻣﺠﺎز/ ﻣﯿﺰان ﻣﺠﺎز: PNT-603/ ﻣﯿﺰان ﺗﯿﻨﺮ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ روش اﻋﻤﺎل از 15 ﺗﺎ 20 درﺻﺪ ﻣﺘﻐﯿﺮ اﺳﺖ وﻟﯽ در ﺻﻮرت اﻣﮑﺎن از ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﯿﺰان ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ. اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﯿﺶ از ﻧﯿﺎز ﺗﯿﻨﺮ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ اﺣﺘﻤﺎل ﺷﺮه و اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺪت زﻣﺎن ﺧﺸﮏ ﺷﺪن ﻣﯽﺷﻮد. ﻫﻤﻮاره ﺗﯿﻨﺮ را ﭘﺲ از اﺧﺘﻼط ﮐﺎﻣﻞ دو ﺟﺰء ، ﺑﻪ رﻧﮓ اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.

 

 

 • نکات لازم در ﻫﻨﮕﺎم اﺟﺮاي رﻧﮓ:

ﺳﻄﺢ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻤﯿﺰ و ﻋﺎري از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﮔﺮد و ﻏﺒﺎر و ﭼﺮﺑﯽ ﺑﺎﺷﺪ. حداکثر رطوبت نسبی برای اعمال  80 درصد می­باشد. در هنگام اعمال، دمای سطح باید حداقل 3 درجه سانتیگراد از نقطه شبنم بالاتر باشد.

 آﻣﺎده ﺳﺎزي ﺳﻄﺢ :

 • سطح دارای پوشش حاوی پودر روی

روغن و چربي باید مطابق استاندارد SSPC-SP1، از سطح، کاملاً بر طرف گردد؛ غبار و نمک­های محلول باید به وسيله شستشو با فشار بالا با آب شیرین (High Pressure Fresh Water Washing) از سطح برداشته شوند؛ در صورت وجود نمک­های روی، لازم است این ترکیبات با یکی از روش­های شستشو با آب شیرین با فشار بالا، برطرف کردن با ابزار دستی یا ابزار برقی (Hand Tool/ Power Tool Cleaning) و یا به روش پاشش خفیف ساینده (Sweep Blasting) از سطح برطرف گردند؛ در صورت لزوم، برای افزایش چسبندگی بین لایه­ای لازم است سطح را زبر و سپس با تینر شستشو نمایید.

 

ﻣﻼﺣﻈﺎت اﯾﻤﻨﯽ

 • اﯾﻦ رنگ برپایه حلال می­باشد و قابلیت اشتعال بالایی دارد.
 • ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻮد ﮐﻪ از اﺳﺘﻨﺸﺎق ﮔﺮد و ﺑﺨﺎر ﺣﺎﺻﻞ از اﺳﭙﺮي ﺟﺪاً ﺧﻮدداري ﮔﺮدد.
 • از ﺗﻤﺎس ﻓﯿﻠﻢ رﻧﮓ، در ﺣﺎﻟﺖ ﺗﺮ ﺑﺎ ﭘﻮﺳﺖ و ﭼﺸﻢ ﺟﺪا ﺧﻮدداري ﺷﻮد.
 • در ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ و اﻧﺒﺎرداري، اﺻﻮل اﯾﻤﻨﯽ در ﻣﻮرد ﻣﻮاد آﺗﺶ زا ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺘﻤﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﮔﺮدد.
 • در ﻫﻨﮕﺎم اﻋﻤﺎل در ﻣﺤﯿﻂ ﻫﺎي ﺑﺴﺘﻪ ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از ﺑﺮوز اﻧﻔﺠﺎر و ﺧﻄﺮات ﻣﺸﺎﺑﻪ از ﺗﻬﻮﯾﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدد (اﯾﻦ اﻣﺮ، بهتر ﺧﺸﮏ ﺷﺪن رنگ را ﻧﯿﺰ ﺗﺴﻬﯿﻞ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ).
 • در ﻫﻨﮕﺎم اﻋﻤﺎل ﺣﺘﻤﺎً از ﻟﺒﺎس­های ﮐﺎر ﻣﺨﺼﻮص (ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﻮﺷﺎﻧﺪن ﺗﻤﺎم ﻧﻘﺎط ﺑﺪن)، دﺳﺘﮑﺶﻫﺎي اﯾﻤﻨﯽ، ﻣﺎﺳﮏﻫﺎي ﺗﻨﻔﺴﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻋﯿﻨﮏ اﯾﻤﻨﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “رنگ میانی اپوکسی دوجزیی پلی آمید های بیلد”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هشت + سه =