رنگ کولتار اپوکسی پلی آمید دوجزیی به همراه هاردنر

ﻣﻌﺮﻓﯽ و ﮐﺎرﺑﺮد:

اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﯾﮏ ﭘﻮﺷﺶ دو ﺟﺰﯾﯽ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ رزﯾﻦ اﭘﻮﮐﺴﯽ ﮐﻮﻟﺘﺎر و ﻫﺎردﻧﺮ ﭘﻠﯽ آﻣﯿﺪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. داراي ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ و ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻋﺎﻟﯽ ﺑﻮده و در ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﺎﯾﺶ، ﺿﺮﺑﻪ، آب درﯾﺎ، ﻓﺎﺿﻼب، ﻧﻔﺖ ﺧﺎم و حلال­های آﻟﯿﻔﺎﺗﯿﮏ ﻣﻘﺎوم ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺧﻮردﮔﯽ ﺑﺎﻻي اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه اﺳﺖ به­ طور وﺳﯿﻌﯽ در ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺟﻬﺖ ﺳﻄﻮح ﻓﻮﻻدي، ﺑﺘﻮﻧﯽ، ﻣﺨﺎزن ﻧﻔﺖ ﺧﺎم و ﻟﻮﻟﻪﻫﺎي دفنی در خاک به­ کار رود.

 

توضیحات

فام/ براقیت: مشکی- قهوه ­ای/ مات

ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﯽ در 25 درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯿﮕﺮاد :ResultSpecification at 25°C :
فاممشکی-قهوه ایColor
جامد وزنی جزء A (درصد)3 ± 78Weight solids A (%)
جامد وزنی جزء A+B (درصد)3 ± 74Volume solids A+B (%)
جامد حجمی A+B (درصد)2 ± 62Volume solids A+B (%)
دانسیته جزء A (گرم بر سانتیمتر مکعب)05/0 ± 53/1Density A ( gr/cm3 )
دانسیته جزء A+B (گرم بر سانتیمتر مکعب)05/0 ± 4/1Density A+B ( gr/cm3 )
نسبت اختلاط وزنی دو جزءA/B : 100/16Mix Ratio (wt)
ضخامت فیلم تر (میکرون)325Wet film thickness (µ)
ضخامت فیلم خشک (میکرون)200Dry film thickness (µ)
*میزان پوشش تئوری برای ضخامت فیلم خشک 200 میکرون (متر مربع بر لیتر)1/3Theoretical spreading rate for 200µ dry film thickness (m2/lit )
              (متر مربع بر کیلوگرم)2/2                              (m2/Kg)
زمان خشک شدن سطحی (ساعت)حداکثر 6Touch dry (hr)
زمان خشک شدن عمقی (ساعت)حداکثر 24Dry-through time (hr)
فرصت کاربری (دقیقه)حداکثر 7Pot life (min)
حداقل زمان لازم برای بازپوشانی (ساعت)24Min Recoat time (hr)
زمان سخت شدن کامل (روز)10Full cure (days)
 • نکته مهم: ﭘﻮﺷﺶ اﻋﻼم ﺷﺪه در ﺟﺪول ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﯽ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﺣﺎﺻﻞ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﺟﺎﻣﺪ ﺣﺠﻤﯽ ﻣﺴﺘﺨﺮج از روش اﺳﺘﺎﻧﺪارد ASTM D2697 ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. در اﯾﻦ روش ﺑﺎزده ﻧﻮع آﻣﺎدهﺳﺎزي ﺳﻄﺢ و روش اﺟﺮاي رﻧﮓ و ﺳﻄﺢ 100% در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد. ﻟﺬا ﺗﻔﺎوت ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﯿﺪاﻧﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽﻫﺎي اﺑﻌﺎدي ﺳﻄﺢ، ﻧﻮع آﻣﺎدهﺳﺎزي و روش و ﻣﺤﻞ اﺟﺮاي رﻧﮓ بدیهی است

 زﻣﺎن اﻧﺒﺎرداري / ﻓﺮﺻﺖ ﻧﮕﻬﺪاري 🙁Shelf life)

ﻣﺤﺼﻮل را در ﻇﺮف در ﺑﺴﺘﻪ اﺻﻠﯽ، دور از ﻧﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺧﻮرﺷﯿﺪ و در ﺟﺎي ﺧﻨﮏ و ﺧﺸﮏ ﻧﮕﻬﺪاري ﻓﺮﻣﺎﺋﯿﺪ. ﻣﺪت زﻣﺎن ﻣﺼﺮف ﺣﺪاﮐﺜﺮ 12 ﻣﺎه ﭘﺲ از ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

روش­های اجرا:

ﻗﻠﻢ ﻣﻮ، ﻏﻠﺘﮏ، اﺳﭙﺮي (اﺳﭙﺮي ﻫﻮا ، اﯾﺮﻟﺲ)

 

 

نحوه اجرا:

 • ﻧﺴﺒﺖ اﺧﺘﻼط ﺑﺮ ﺣﺴﺐ وزن: ﻧﺴﺒﺖ اﺧﺘﻼط ﺟﺰء A ﺑﻪ B ﻓﺎم ﺳﻔﯿﺪ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از 100 ﺑﻪ 16 وزﻧﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﯿﺰانﻫﺎ در ﺑﺴﺘﻪﻫﺎي ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﻫﺮ ﺟﺰء از ﺳﻮي ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه رﻋﺎﯾﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻟﺬا ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﻇﺮف ﺣﺎوي رﻧﮓ ارﺳﺎﻟﯽ ﺟﺰء A ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﮐﻞ ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت ﻇﺮف B به آن اﺿﺎﻓﻪ ﺷﻮد و ﮐﺎﻣﻼً ﻣﺨﻠﻮط ﮔﺮدد.

 

 • ﺗﯿﻨﺮ ﻣﺠﺎز/ ﻣﯿﺰان ﻣﺠﺎز: PNT-603/ ﻣﯿﺰان ﺗﯿﻨﺮ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ روش اﻋﻤﺎل از 25 ﺗﺎ 35 درﺻﺪ ﻣﺘﻐﯿﺮ اﺳﺖ وﻟﯽ در ﺻﻮرت اﻣﮑﺎن از ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﯿﺰان ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ. اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﯿﺶ از ﻧﯿﺎز ﺗﯿﻨﺮ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ اﺣﺘﻤﺎل ﺷﺮه و اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺪت زﻣﺎن ﺧﺸﮏ ﺷﺪن ﻣﯽﺷﻮد. ﻫﻤﻮاره ﺗﯿﻨﺮ را ﭘﺲ از اﺧﺘﻼط ﮐﺎﻣﻞ دو ﺟﺰء ، ﺑﻪ رﻧﮓ اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.

 

 

 • ﻣﻼﺣﻈﺎت، در ﻫﻨﮕﺎم اﺟﺮاي رﻧﮓ:

ﺳﻄﺢ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻤﯿﺰ و ﻋﺎري از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﮔﺮد و ﻏﺒﺎر و ﭼﺮﺑﯽ ﺑﺎﺷﺪ. اﻋﻤﺎل ﭘﺮاﯾﻤﺮ در دﻣﺎي ﻣﺤﯿﻂ ﺑﺎﻻي 10 درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯿﮕﺮاد، دﻣﺎي ﺳﻄﺢ 3 درﺟﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻧﻘﻄﻪ ﺷﺒﻨﻢ و رﻃﻮﺑﺖ ﮐﻤﺘﺮ از 80 درﺻﺪ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﺷﻮد.

  آﻣﺎده ﺳﺎزي ﺳﻄﺢ :

 • سطح بتون

در ﺳﻄﻮح ﺑﺘﻮﻧﯽ و ﺳﯿﻤﺎﻧﯽ قسمت­های ﺟﺪا ﺷﺪه از ﺳﻄﺢ را ﮐﻨﺪه و آن­را ﮐﺎﻣﻼً ﭼﺮﺑﯽزداﯾـﯽ ﻧﻤﺎﯾﯿـﺪ. ﺑﻬﺘـﺮﯾﻦ روش ﺟﻬـﺖ ﺟـﺪا ﮐﺮدن قسمت­های ﺷﻞ ﺷﺪه، اﺳﺘﻔﺎده از روش ﺧﺮاش ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺶ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ اﯾﻦ روش ﻣﻘﺪور ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ، اﺳﯿﺪﺷﻮﯾﯽ ﺑﺎ اﺳـﯿﺪ ﮐﻠﺮﯾـﺪرﯾﮏ ﻏﻠﯿﻆ ﮐﻪ ﺑﻪﺻﻮرت ﯾﮏ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺑﺎ آب رﻗﯿﻖ ﺷﺪه اﺳﺖ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه، ﭘﺲ از 10 دﻗﯿﻘﻪ ﺑﺎ ﺑﺮس ﺳﯿﻤﯽ ﺳﻄﺢ را ﺷﺴﺘﻪ ﺗﺎ ﻧﻮاﺣﯽ ﺷﻞ ﺷﺪه از ﺑـﺘﻦ ﺟﺪا ﺷﻮد. ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺳﻄﺢ ﻗﺒﻼً رﻧﮓآﻣﯿﺰي ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ و اﺳﺘﺤﮑﺎم ﻻزﻣﻪ را دارد رﻧﮓآﻣﯿﺰي ﺑﺮ روي آن ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺠﺎم اﺳﺖ.

 

 • ﺳﻄﺢ ﻓﻮﻻد

روﻏﻦ و ﭼﺮﺑﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻄﺎﺑﻖ اﺳﺘﺎﻧﺪارد SSPC-SP1، از ﺳﻄﺢ، ﮐﺎﻣﻼً ﺑﺮ ﻃﺮف ﮔﺮدد؛ ﺗﺎ ﺣﺪ اﻣﮑﺎن ﻟﺒﻪﻫﺎي ﺗﯿﺰ، ﻧـﺎﻫﻤﻮاريﻫـﺎي ﻧﺎﺷﯽ از ﺟﻮش و ﺧﻄﻮط ﺟﻮش ﺻﺎف و ﻫﻤﻮار ﮔﺮدد. ﺟﻬﺖ آﻣﺎدهﺳﺎزي ﺳﻄﺢ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﻗﻄﻌﺎت ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪارد Sa2 1/2 ﺳﻨﺪ ﺑﻼﺳـﺖ ﮔـﺮدد. (آﻣﺎدهﺳﺎزي ﺳﻄﺢ ﻣﻄﺎﺑﻖ اﺳﺘﺎﻧﺪارد SSPC-SP10).

ﻣﻼﺣﻈﺎت اﯾﻤﻨﯽ

 • اﯾﻦ پوشش دارای ترکیبات آلی است و قابلیت اشتعال دارد.
 • ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻮد ﮐﻪ از اﺳﺘﻨﺸﺎق ﮔﺮد و ﺑﺨﺎر ﺣﺎﺻﻞ از اﺳﭙﺮي ﺟﺪا ﺧﻮدداري ﮔﺮدد.
 • از ﺗﻤﺎس ﻓﯿﻠﻢ رﻧﮓ، در ﺣﺎﻟﺖ ﺗﺮ ﺑﺎ ﭘﻮﺳﺖ و ﭼﺸﻢ ﺟﺪا ﺧﻮدداري ﺷﻮد.
 • در ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ و اﻧﺒﺎرداري، اﺻﻮل اﯾﻤﻨﯽ در ﻣﻮرد ﻣﻮاد آﺗﺶ زا ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺘﻤﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﮔﺮدد.
 • در ﻫﻨﮕﺎم اﻋﻤﺎل در ﻣﺤﯿﻂ ﻫﺎي ﺑﺴﺘﻪ ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از ﺑﺮوز اﻧﻔﺠﺎر و ﺧﻄﺮات ﻣﺸﺎﺑﻪ از ﺗﻬﻮﯾﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدد (اﯾﻦ اﻣﺮ، بهتر ﺧﺸﮏ ﺷﺪن رنگ را ﻧﯿﺰ ﺗﺴﻬﯿﻞ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ).
 • در ﻫﻨﮕﺎم اﻋﻤﺎل ﺣﺘﻤﺎً از ﻟﺒﺎس­های ﮐﺎر ﻣﺨﺼﻮص (ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﻮﺷﺎﻧﺪن ﺗﻤﺎم ﻧﻘﺎط ﺑﺪن)، دﺳﺘﮑﺶﻫﺎي اﯾﻤﻨﯽ، ﻣﺎﺳﮏﻫﺎي ﺗﻨﻔﺴﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻋﯿﻨﮏ اﯾﻤﻨﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.

 

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “رنگ کولتار اپوکسی پلی آمید دوجزیی به همراه هاردنر”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سیزده − دو =