سیلر اپوکسی پلی آمید

ﻣﻌﺮﻓﯽ و ﮐﺎرﺑﺮد:

يك سيلر دوجزئی اپوکسی می­باشد که در مقابل آب و مواد شيميايی (از قبيل اسيدها و بازها) مقاوم بوده و استفاده از اين سيلر قبل از اعمال رنگ اپوکسی بر روی سطوح جاذب مانند بتون توصيه می­شود. اين سيلر بدليل نفوذپذيری زياد، ترک­های سطحی و خلل و فرج سطوح متخلخل را پوشانده و باعث افزايش چسبندگی رنگ اعمالی می­گردد.

 

توضیحات

فام/ براقیت: شفاف/ نیمه براق

ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﯽ در 25 درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯿﮕﺮاد :ResultSpecification at 25°C :
جامد وزنی جزء A (درصد)3 ± 35Weight solids A (%)
جامد وزنی جزء A+B (درصد)3 ± 39Volume solids A+B (%)
جامد حجمی A+B (درصد)3 ± 33Volume solids A+B (%)
دانسیته جزء A (گرم بر سانتیمتر مکعب)05/0 ± 95/0Density A ( gr/cm3 )
دانسیته جزء A+B (گرم بر سانتیمتر مکعب)05/0 ± 94/0Density A+B ( gr/cm3 )
نسبت اختلاط وزنی دو جزءA/B : 3.2/1Mix Ratio (wt)
ضخامت فیلم تر (میکرون)90Wet film thickness (µ)
ضخامت فیلم خشک (میکرون)30Dry film thickness (µ)
*میزان پوشش تئوری برای ضخامت فیلم خشک 30 میکرون (متر مربع بر لیتر)11Theoretical spreading rate dry film thickness 30 µ(m2/lit )
                (متر مربع بر کیلوگرم)12                        (m2/Kg)
زمان خشک شدن سطحی (ساعت)حداکثر 4Touch dry (hr)
زمان خشک شدن عمقی (ساعت)حداکثر 18Dry-through time (hr)
فرصت کاربری (ساعت)حداکثر 7Pot life (min)
حداقل زمان لازم برای بازپوشانی (ساعت)24Min Recoat time (hr)
زمان سخت شدن کامل (روز)7Full cure (days)

 

زﻣﺎن اﻧﺒﺎرداري / ﻓﺮﺻﺖ ﻧﮕﻬﺪاري 🙁Shelf life)

ﻣﺤﺼﻮل را در ﻇﺮف در ﺑﺴﺘﻪ اﺻﻠﯽ، دور از ﻧﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺧﻮرﺷﯿﺪ و در ﺟﺎي ﺧﻨﮏ و ﺧﺸﮏ ﻧﮕﻬﺪاري ﻓﺮﻣﺎﺋﯿﺪ. ﻣﺪت زﻣﺎن ﻣﺼﺮف ﺣﺪاﮐﺜﺮ 12 ﻣﺎه ﭘﺲ از ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

 

روش­های اجرا:

ﻗﻠﻢ ﻣﻮ، ﻏﻠﺘﮏ، اﺳﭙﺮي (اﺳﭙﺮي ﻫﻮا، اﯾﺮﻟﺲ)

 

 

 

نحوه اجرا:

 • ﻧﺴﺒﺖ اﺧﺘﻼط ﺑﺮ ﺣﺴﺐ وزن: ﻧﺴﺒﺖ اﺧﺘﻼط ﺟﺰء A ﺑﻪ B هاردنر ﻋﺒﺎرت از 2/3 ﺑﻪ 1 وزﻧﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﯿﺰانﻫﺎ در ﺑﺴﺘﻪﻫﺎي ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﻫﺮ ﺟﺰء از ﺳﻮي ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه رﻋﺎﯾﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻟﺬا ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﻇﺮف ﺣﺎوي رﻧﮓ ارﺳﺎﻟﯽ ﺟﺰء A ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﮐﻞ ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت ﻇﺮف B به آن اﺿﺎﻓﻪ ﺷﻮد و ﮐﺎﻣﻼً ﻣﺨﻠﻮط ﮔﺮدد.

 

 • ﺗﯿﻨﺮ ﻣﺠﺎز/ ﻣﯿﺰان ﻣﺠﺎز: PNT603/ سيلر اپوکسی آماده مصرف می­باشد و نياز به تينر جهت رقيق­سازی ندارد. با اين وجود چنانچه جهت اعمال نياز به رقيق­سازی می­باشد تا 10% تينر مخصوص پترو پامچال نوین (PNT603) را اضافه نماييد.

 

 • ﻣﻼﺣﻈﺎت، در ﻫﻨﮕﺎم اﺟﺮاي رﻧﮓ:

ﺳﻄﺢ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻤﯿﺰ و ﻋﺎري از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﮔﺮد و ﻏﺒﺎر و ﭼﺮﺑﯽ ﺑﺎﺷﺪ. اﻋﻤﺎل رﻧﮓ در دﻣﺎي ﻣﺤﯿﻂ ﺑﺎﻻي 10 درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯿﮕﺮاد، دﻣﺎي ﺳﻄﺢ 3 درﺟﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻧﻘﻄﻪ ﺷﺒﻨﻢ و رﻃﻮﺑﺖ ﮐﻤﺘﺮ از 80 درﺻﺪ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﺷﻮد. ﺑﺮاي ﭘﻮﺷﺶ ﺑﻬﺘﺮﮐﻨﺞﻫﺎ، ﻟﺒﻪﻫﺎ، ﻧﻘﺎط دور از دﺳﺘﺮس، ﺧﻄﻮط ﺟﻮش اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺮس ﯾﺎ ﻏﻠﺘﮏ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﺳﭙﺮي ﺑﺮاي اﯾﻦ ﻧﻘﺎط ﺑﺴﯿﺎر ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﮔﺮدد. ﺑﺮاي رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺿﺨﺎﻣﺖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ در اﯾﻦ ﻧﻘﺎط، ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﺑﺎر اﻋﻤﺎل ﺑﺎ ﺑﺮس ﯾﺎ ﻏﻠﺘﮏ ﻧﯿﺎز ﺑﺎﺷﺪ.

 

 

 

آﻣﺎده ﺳﺎزي ﺳﻄﺢ :

 • ﺳﻄﺢ ﻓﻮﻻد

روﻏﻦ و ﭼﺮﺑﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻄﺎﺑﻖ اﺳﺘﺎﻧﺪارد SSPC-SP1، از ﺳﻄﺢ، ﮐﺎﻣﻼً ﺑﺮ ﻃﺮف ﮔﺮدد؛ ﺗﺎ ﺣﺪ اﻣﮑﺎن ﻟﺒﻪﻫﺎي ﺗﯿﺰ، ﻧـﺎﻫﻤﻮاريﻫـﺎي ﻧﺎﺷﯽ از ﺟﻮش و ﺧﻄﻮط ﺟﻮش ﺻﺎف و ﻫﻤﻮار ﮔﺮدد. ﺟﻬﺖ آﻣﺎده ﺳﺎزي ﺳﻄﺢ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴـﺖ ﻗﻄﻌـﺎت ﺑـﺎ اﺳـﺘﺎﻧﺪارد Sa2 1/2 ﺳـﻨﺪ ﺑﻼﺳـﺖ ﮔـﺮدد. (آماده­سازی سطح مطابق با استاندارد ﻣﻄﺎﺑﻖ اﺳﺘﺎﻧﺪارد SSPC-SP10)

 

 • سطح بتونی

در ﺳﻄﻮح ﺑﺘﻮﻧﯽ و ﺳﯿﻤﺎﻧﯽ قسمت­های ﺟﺪا ﺷﺪه از ﺳﻄﺢ را ﮐﻨﺪه و آن­را ﮐﺎﻣﻼً ﭼﺮﺑﯽزداﯾﯽ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ. ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ روش ﺟﻬﺖ ﺟﺪا ﮐﺮدن قسمت­های ﺷﻞ ﺷﺪه، اﺳﺘﻔﺎده از روش ﺧﺮاش ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺶ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. پس از جدا شدن قسمت­های سست، سطح بتون را با آب شسته و اسیدشویی با اسید کلریدریک غلیظ که به­صورت یک به یک با آب رقیق شده است انجام شود. در نهایت مجدداً سطح را با اب شیرین شسته و اجازه دهید تا کاملاً خشک شود. پس از حصول اطمینان از خشک شدن سطح، می­توان سطح را رنگ­آمیزی نمود. ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺳﻄﺢ ﻗﺒﻼً رﻧﮓآﻣﯿﺰي ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ، باید تمام رنگ از سطح پاک شود.

 

ﻣﻼﺣﻈﺎت اﯾﻤﻨﯽ

 • اﯾﻦ پوشش دارای ترکیبات آلی است و قابلیت اشتعال دارد.
 • ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻮد ﮐﻪ از اﺳﺘﻨﺸﺎق ﮔﺮد و ﺑﺨﺎر ﺣﺎﺻﻞ از اﺳﭙﺮي ﺟﺪاً ﺧﻮدداري ﮔﺮدد.
 • از ﺗﻤﺎس ﻓﯿﻠﻢ رﻧﮓ، در ﺣﺎﻟﺖ ﺗﺮ ﺑﺎ ﭘﻮﺳﺖ و ﭼﺸﻢ ﺟﺪا ﺧﻮدداري ﺷﻮد.
 • در ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ و اﻧﺒﺎرداري، اﺻﻮل اﯾﻤﻨﯽ در ﻣﻮرد ﻣﻮاد آﺗﺶ زا ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺘﻤﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﮔﺮدد.
 • در ﻫﻨﮕﺎم اﻋﻤﺎل در ﻣﺤﯿﻂ ﻫﺎي ﺑﺴﺘﻪ ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از ﺑﺮوز اﻧﻔﺠﺎر و ﺧﻄﺮات ﻣﺸﺎﺑﻪ از ﺗﻬﻮﯾﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدد (اﯾﻦ اﻣﺮ، بهتر ﺧﺸﮏ ﺷﺪن رنگ را ﻧﯿﺰ ﺗﺴﻬﯿﻞ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ).
 • در ﻫﻨﮕﺎم اﻋﻤﺎل ﺣﺘﻤﺎً از ﻟﺒﺎس­های ﮐﺎر ﻣﺨﺼﻮص (ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﻮﺷﺎﻧﺪن ﺗﻤﺎم ﻧﻘﺎط ﺑﺪن)، دﺳﺘﮑﺶﻫﺎي اﯾﻤﻨﯽ، ﻣﺎﺳﮏﻫﺎي ﺗﻨﻔﺴﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻋﯿﻨﮏ اﯾﻤﻨﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “سیلر اپوکسی پلی آمید”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

14 − 6 =