واش پرایمر (دو جزئی)

يک  لایه پرايمر سريع خشک­ شونده مي­باشد که با ضخامت کم اعمال مي­شود وخصوصا به­عنوان اولین لایه برای سطوح فولادی، گالوانیزه و آلومینیوم برای افزايش چسبندگي لایه ­های بعدی به­ کار مي­رود

توضیحات

فام/ براقیت: طبق سفارش/ مات

ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﯽ در 25 درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯿﮕﺮاد :ResultSpecification at 25°C :
جامد وزنی جزء  A(درصد)3 ± 61Weight solids A (%)
جامد وزنی جزء  A+B(درصد)3 ± 58Weight solids A+B (%)
جامد حجمی A+B (درصد)3 ± 50Volume solids A+B (%)
دانسیته جزء  A(گرم بر سانتیمتر مکعب)05/0 ± 18/1Density A ( gr/cm3 )
دانسیته جزء  A+B(گرم بر سانتیمتر مکعب)05/0 ± 13/1Density A+B ( gr/cm3 )
ضخامت فیلم تر (میکرون)60Wet film thickness (µ)
ضخامت فیلم خشک (میکرون)30Dry film thickness (µ)
*میزان پوشش تئوری برای ضخامت فیلم خشک 30 میکرون (متر مربع بر لیتر)6/16Theoretical spreading rate dry film thickness 30 µ(m2/lit )
                (متر مربع بر کیلوگرم)7/14                        (m2/Kg)
زمان خشک شدن سطحی (دقیقه)حداکثر 15Touch dry (min)
زمان خشک شدن عمقی (ساعت)حداکثر 1Dry-through time (hr)
فرصت کاربری (ساعت)6Pot life (hr)
حداقل زمان لازم برای بازپوشانی (ساعت)8Min Recoat time (hr)
زمان خشک شدن کامل (روز)7Full cure (days)

 

 

زﻣﺎن اﻧﺒﺎرداري / ﻓﺮﺻﺖ ﻧﮕﻬﺪاري 🙁Shelf life)

واش پرایمر فوق را در ﻇﺮف در ﺑﺴﺘﻪ اﺻﻠﯽ، دور از ﻧﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺧﻮرﺷﯿﺪ و در ﺟﺎي ﺧﻨﮏ و ﺧﺸﮏ ﻧﮕﻬﺪاري ﻓﺮﻣﺎﺋﯿﺪ. ﻣﺪت زﻣﺎن ﻣﺼﺮف حداکثر 12 ﻣﺎه ﭘﺲ از ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

 

روش­های اجرا:

ﻗﻠﻢ ﻣﻮ، ﻏﻠﺘﮏ، اسپری

 

 

 

 

نحوه اجرا:

 • نسبت اختلاط وزنی: ﻧﺴﺒﺖ اﺧﺘﻼط ﺟﺰء A ﺑﻪ B ﻋﺒﺎرت از 100 ﺑﻪ 16 وزﻧﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﯿﺰانﻫﺎ در ﺑﺴﺘﻪﻫﺎي ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﻫﺮ ﺟﺰء از ﺳﻮي ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه رﻋﺎﯾﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻟﺬا ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﻇﺮف ﺣﺎوي رﻧﮓ ارﺳﺎﻟﯽ ﺟﺰء A ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﮐﻞ ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت ﻇﺮف B ﺑﻪ آن اﺿﺎﻓﻪ ﺷﻮد و ﮐﺎﻣﻼً ﻣﺨﻠﻮط ﮔﺮدد.
 • مدت زمان لازم پس از اختلاط و پیش از اعمال:
 • مدت استفاده واش پرایمر پس از اختلاط دو جزء حداکثر 6 ساعت می­باشد. لذا دو جزء را به میزانی که قابلیت مصرف در مدت فوق را دارد اختلاط نمایید.
 • پیشنهاد می­گردد که برای افزایش عمر مفید قابل استفاده مخلوط پس از اختلاط دو جزء 20 درصد تینر نیز اضافه گردد.

 

 • ﺗﯿﻨﺮ ﻣﺠﺎز/ ﻣﯿﺰان ﻣﺠﺎز: PNT-604/ ﻣﯿﺰان ﺗﯿﻨﺮ ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ روش اﻋﻤﺎل از 15 ﺗﺎ 20 درﺻﺪ ﻣﺘﻐﯿﺮ اﺳﺖ وﻟﯽ در ﺻﻮرت اﻣﮑﺎن از ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﯿﺰان ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ. اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﯿﺶ از ﻧﯿﺎز ﺗﯿﻨﺮ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ اﺣﺘﻤﺎل ﺷﺮه و اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺪت زﻣﺎن ﺧﺸﮏ ﺷﺪن ﻣﯽﺷﻮد. ﻫﻤﻮاره ﺗﯿﻨﺮ را ﭘﺲ از اﺧﺘﻼط ﮐﺎﻣﻞ دو ﺟﺰء، ﺑﻪ واش پرایمر اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.

 

 

 • ﻣﻼﺣﻈﺎت، در ﻫﻨﮕﺎم اﺟﺮاي واش پرایمر:
 • ﺳﻄﺢ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻤﯿﺰ و ﻋﺎري از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﮔﺮد و ﻏﺒﺎر و ﭼﺮﺑﯽ ﺑﺎﺷﺪ. اﻋﻤﺎل رﻧﮓ در دﻣﺎي ﻣﺤﯿﻂ ﺑﺎﻻي 10 درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯿﮕﺮاد، دﻣﺎي ﺳﻄﺢ 3 درﺟﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻧﻘﻄﻪ ﺷﺒﻨﻢ و رﻃﻮﺑﺖ ﮐﻤﺘﺮ از 80 درﺻﺪ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
 • پیش از بازپوشاني لازم است سطح عاری از هرگونه آلودگي، چربي، رطوبت و نمک­های روی باشد. در صورت منقضي شدن فرصت بازپوشاني، برای افزايش چسبندگي بین لایه­ای، لازم است سطح را زبر و سپس با تینر شستشو نمايید. سطح را برای برای پاک بودن از نمک­های روی مورد بازرسي قرار دهید.

 

آﻣﺎده ﺳﺎزي ﺳﻄﺢ :

 • سطح گالوانیزه

روﻏﻦ و ﭼﺮﺑﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻄﺎﺑﻖ اﺳﺘﺎﻧﺪارد SSPC-SP1، از ﺳﻄﺢ، ﮐﺎﻣﻼً ﺑﺮ ﻃﺮف ﮔﺮدد؛ ﻏﺒﺎر و نمک­های ﻣﺤﻠﻮل ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪوﺳﯿﻠﻪ ﺷﺴﺘﺸﻮ ﺑﺎ ﻓﺸﺎر ﺑﺎﻻ ﺑﺎ آب ﺷﯿﺮﯾﻦ (High Pressure Fresh Water Washing) از ﺳﻄﺢ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ؛ برای افزایش چسبندگی، زبر کردن سطح با پاشش خفیف ساینده (Sweep Blasting) متعاقب آن شستشو با آب شیرین توصیه می­گردد. در صورت وجود نمک روی (واکنش روی، در پوشش گالوانیزه با عوامل خورنده محیطی) این نمک به روش­های بالا حتماً برداشته و تمیز گردد (سطح گالوانیزه نو و براق شامل این مورد نمی­شود)

 

 • سطح آلومینیومی

روﻏﻦ و ﭼﺮﺑﯽ ﺑﺎﯾﺪ از ﺳﻄﺢ، ﮐﺎﻣﻼً ﺑﺮ ﻃﺮف ﮔﺮدد (ﻣﻄﺎﺑﻖ اﺳﺘﺎﻧﺪارد SSPC-SP1)؛ ﻏﺒﺎر و نمک­های ﻣﺤﻠﻮل ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪوﺳﯿﻠﻪ ﺷﺴﺘﺸﻮ ﺑﺎ ﻓﺸﺎر ﺑﺎﻻ ﺑﺎ آب ﺷﯿﺮﯾﻦ (High Pressure Fresh Water Washing) از ﺳﻄﺢ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ؛ برای افزایش چسبندگی، زبر کردن سطح با پاشش خفیف ساینده (Sweep Blasting) و یا زبر کردن با استفاده از محلول شیمیایی (Chemical Etching) و متعاقب آن شستشو با آب شیرین توصیه می­گردد.

 

 

 • سطح فولادی ضد زنگ

روﻏﻦ و ﭼﺮﺑﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻄﺎﺑﻖ اﺳﺘﺎﻧﺪارد SSPC-SP1، از ﺳﻄﺢ، ﮐﺎﻣﻼً ﺑﺮ ﻃﺮف ﮔﺮدد؛ ﻏﺒﺎر و نمک­های ﻣﺤﻠﻮل ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪوﺳﯿﻠﻪ ﺷﺴﺘﺸﻮ ﺑﺎ ﻓﺸﺎر ﺑﺎﻻ ﺑﺎ آب ﺷﯿﺮﯾﻦ (High Pressure Fresh Water Washing) از ﺳﻄﺢ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ؛ برای افزایش چسبندگی، زبر کردن سطح با پاشش ساینده مناسب (Blasting) توصیه می­گردد.

 

ﻣﻼﺣﻈﺎت اﯾﻤﻨﯽ

 • اﯾﻦ واش پرایمر دارای ترکیبات آلی است و قابلیت اشتعال دارد.
 • ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻮد ﮐﻪ از اﺳﺘﻨﺸﺎق ﮔﺮد و ﺑﺨﺎر ﺣﺎﺻﻞ از اﺳﭙﺮي ﺟﺪاً ﺧﻮدداري ﮔﺮدد.
 • از ﺗﻤﺎس ﻓﯿﻠﻢ رﻧﮓ، در ﺣﺎﻟﺖ ﺗﺮ ﺑﺎ ﭘﻮﺳﺖ و ﭼﺸﻢ ﺟﺪا ﺧﻮدداري ﺷﻮد.
 • در ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ و اﻧﺒﺎرداري، اﺻﻮل اﯾﻤﻨﯽ در ﻣﻮرد ﻣﻮاد آﺗﺶ زا ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺘﻤﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﮔﺮدد.
 • در ﻫﻨﮕﺎم اﻋﻤﺎل در ﻣﺤﯿﻂ ﻫﺎي ﺑﺴﺘﻪ ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از ﺑﺮوز اﻧﻔﺠﺎر و ﺧﻄﺮات ﻣﺸﺎﺑﻪ از ﺗﻬﻮﯾﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدد (اﯾﻦ اﻣﺮ، بهتر ﺧﺸﮏ ﺷﺪن رنگ را ﻧﯿﺰ ﺗﺴﻬﯿﻞ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ).
 • در ﻫﻨﮕﺎم اﻋﻤﺎل ﺣﺘﻤﺎً از ﻟﺒﺎس­های ﮐﺎر ﻣﺨﺼﻮص (ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﻮﺷﺎﻧﺪن ﺗﻤﺎم ﻧﻘﺎط ﺑﺪن)، دﺳﺘﮑﺶﻫﺎي اﯾﻤﻨﯽ، ﻣﺎﺳﮏﻫﺎي ﺗﻨﻔﺴﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻋﯿﻨﮏ اﯾﻤﻨﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.

 

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “واش پرایمر (دو جزئی)”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هجده − 7 =