پرایمر زینک فسفات اپوکسی پلی آمید دوجزیی به همراه هاردنر

ﻣﻌﺮﻓﯽ و ﮐﺎرﺑﺮد:

این محصول يك پرايمر ضد خوردگی دو جزيی بر پايه رزين اپوکسی و هاردنر پلی آميد می­باشد. اين پرايمر به عنوان لایه اول در يك سيستم رنگ برای سطوح خارجی مخازن، اسکلت­های فلزی، خطوط لوله کارخانجات شيميايی، پالایشگاه­ها و مناطق ساحلی کنار دريا مورد استفاده قرار می­گيرند. پوشـش­های اپوکسی ميانی و رويه اپوکسی و يا پلی اورتان را می­توان به­صورت يك لایه نهايی روی سطـوح فلـز دارای آستری به­کار برد

توضیحات

ﻓﺎم/ براقیت: طبق سفارش/ مات

ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﯽ در 25 درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯿﮕﺮاد :ResultSpecification at 25°C :
فامسفیدColor
درصد جامد وزنی جزء A (درصد)3 ± 78Weight solids A (%)
درصد جامد وزنی جزء A+B (درصد)3 ± 73Weight solids A+B (%)
درصد جامد حجمی A+B (درصد)2 ± 60Volume solids A+B (%)
دانسیته جزء A (گرم بر سانتیمتر مکعب)05/0 ± 68/1Density A ( gr/cm3 )
دانسیته جزء A+B (گرم بر سانتیمتر مکعب)05/0 ± 48/1Density A+B ( gr/cm3 )
نسبت اختلاط وزنی دو جزءA/B : 100/21Mix Ratio (wt)
ضخامت فیلم تر (میکرون)100Wet film thickness (µ)
ضخامت فیلم خشک (دو لایه 150 میکرون)60Dry film thickness (2×150µ)
* میزان پوشش تئوری (متر مربع بر لیتر)10Theoretical spreading rate (m2/lit )
(متر مربع بر کیلوگرم)7/6                                           (m2/Kg)
زمان خشک شدن سطحی (ساعت)حداکثر 3Touch dry (hr)
زمان خشک شدن عمقی (ساعت)حداکثر 18Dry-through time (hr)
فرصت کاربری (ساعت)حداقل 7Pot life (hr)
حداقل زمان لازم برای بازپوشانی (ساعت)8Min Recoat time (hr)
حداکثر زمان لازم برای بازپوشانی (ساعت)48Max Recoat time (hr)
زمان سخت شدن کامل (روز)7Full cure (days)

 

 • نکته مهم: پوشش اعلام شده در جدول مشخصات فنی این محصول، حاصل محاسبات بر مبنای جامد حجمی مستخرج از روش استاندارد ASTM D2697 می­باشد. در این روش، بازده نوع آماده­سازی سطح و روش اجرای رنگ و سطح 100% در نظر گرفته می­شود. لذا تفاوت نتایج میدانی ناشی از پیچیدگی­های ابعادی سطح، نوع آماده­ سازی و روش و محل اجرای رنگ بدیهیست.
 • نکته مهم: پیش از بازپوشانی، لازم است سطح عاری از هرگونه آلودگی، چربی و رطوبت باشد. در صورت منقضی شدن فرصت بازپوشانی، برای افزایش چسبندگی بین لایه ه­ا، لازم است سطح را زبر و سپس با تینر مناسب شستشو نمایید.

زﻣﺎن اﻧﺒﺎرداري / ﻓﺮﺻﺖ ﻧﮕﻬﺪاري : (Shelf life)

پرايمر فوق را در ظرف در بسته اصلی دور از نور مستقيم خورشيد و در جای خنك و خشك نگهداری فرمائيد. مدت زمان مصرف حداکثر 12 ماه پس از توليد می­باشد.

 

روش­های اجرا:

ﻗﻠﻢ ﻣﻮ، ﻏﻠﺘﮏ، اﺳﭙﺮي (اسپری هوا، اﯾﺮﻟﺲ اﺳﭙﺮي)

 

نحوه اجرا:

 • نسبت اختلاط بر حسب وزن: نسبت اختلاط جزء A به B عبارت است از 100 به 21 وزنی می­باشد که اين ميزان­ها در بسته­های جداگانه هر جزء از سوی توليدکننده رعايت شده است. لذا به ازای هر ظرف حاوی جزء A می­بايستی کل محتويات ظرف B به آن اضافه شود و کاملاً مخلوط گردد.
 • ایرلس:
 • قطر نازل پاشش: 017/0 الی 019/0 اینچ
 • فشار باد دستگاه: 15 مگاپاسکال معادل 150 اتمسفر معادل 2100 پی اس ای

 

 • ایر اسپری:
 • قطر نازل پاشش: 2-5/1 میلی متر
 • فشار دستگاه: 4/0 – 3/0 مگاپاسکال معادل 3-4 اتمسفر معادل 57-43 پی اس دی

 

 • ﺗﯿﻨﺮ ﻣﺠﺎز/ ﻣﯿﺰان ﻣﺠﺎز: PNT-603/ میزان تينر بستگی به روش اعمال از 20 تا 25 درصد متغير است ولی در صورت امکان از حداقل ميزان ممکن استفاده نماييد. افزايش بيش از نياز تينر باعث افزايش احتمال شره و افزايش مدت زمان خشك شدن می­شود. همواره تينر را پس از اختلاط کامل دو جزء، به رنگ اضافه نماييد.

 

 • ﻣﻼﺣﻈﺎت، در ﻫﻨﮕﺎم اﺟﺮاي پرایمر:

سطح بايد تميز و عاری از هرگونه گرد و غبار و چربی باشد. اعمال رنگ در دمای محيط باالی 10 درجه سانتيگراد، دمای سطح 3 درجه بالاتر از نقطه شبنم و رطوبت کمتر از 80 درصد توصيه می­شود.

 

آﻣﺎده ﺳﺎزي ﺳﻄﺢ :

 • سطح فولاد

روﻏﻦ و ﭼﺮﺑﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻄﺎﺑﻖ اﺳﺘﺎﻧﺪارد SSPC-SP1، از ﺳﻄﺢ، ﮐﺎﻣﻼً ﺑﺮ ﻃﺮف ﮔﺮدد؛ ﺗﺎ ﺣﺪ اﻣﮑـﺎن ﻟﺒـﻪﻫـﺎي ﺗﯿـﺰ، ﻧـﺎﻫﻤﻮاريﻫـﺎي ﻧﺎﺷﯽ از ﺟﻮش و ﺧﻄﻮط ﺟﻮش ﺻﺎف و ﻫﻤﻮار ﮔﺮدد. ﺟﻬﺖ آﻣﺎدهﺳﺎزي ﺳﻄﺢ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴـﺖ ﻗﻄﻌـﺎت ﺑـﺎ اﺳـﺘﺎﻧﺪارد Sa2 1/2 ﺳـﻨﺪ ﺑﻼﺳـﺖ ﮔـﺮدد. ( آﻣﺎدهﺳﺎزي ﺳﻄﺢ ﻣﻄﺎﺑﻖ اﺳﺘﺎﻧﺪارد .( SSPC-SP10

 

 

ﻣﻼﺣﻈﺎت اﯾﻤﻨﯽ

 • اﯾﻦ پرایمر برپایه حلال می­باشد که قابلیت اشتعال بالایی دارند
 • ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻮد ﮐﻪ از اﺳﺘﻨﺸﺎق ﮔﺮد و ﺑﺨﺎر ﺣﺎﺻﻞ از اﺳﭙﺮي ﺟﺪا ﺧﻮدداري ﮔﺮدد
 • از ﺗﻤﺎس ﻓﯿﻠﻢ رﻧﮓ، در ﺣﺎﻟﺖ ﺗﺮ ﺑﺎ ﭘﻮﺳﺖ و ﭼﺸﻢ ﺟﺪا ﺧﻮدداري ﺷﻮد
 • در ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ و اﻧﺒﺎرداري، اﺻﻮل اﯾﻤﻨﯽ در ﻣﻮرد ﻣﻮاد آﺗﺶ­زا ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺘﻤﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﮔﺮدد
 • در ﻫﻨﮕﺎم اﻋﻤﺎل در ﻣﺤﯿﻂ­ﻫﺎي ﺑﺴﺘﻪ ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از ﺑﺮوز اﻧﻔﺠﺎر و ﺧﻄﺮات ﻣﺸﺎﺑﻪ از ﺗﻬﻮﯾﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدد (اﯾﻦ اﻣﺮ بهتر ﺧﺸﮏ ﺷﺪن رﻧﮓ را ﻧﯿﺰ ﺗﺴﻬﯿﻞ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ)
 • در ﻫﻨﮕﺎم اﻋﻤﺎل ﺣﺘﻤﺎً از ﻟﺒﺎس­های ﮐﺎر ﻣﺨﺼﻮص (ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﻮﺷﺎﻧﺪن ﺗﻤﺎم ﻧﻘﺎط ﺑﺪن)، دﺳﺘﮑﺶﻫﺎي اﯾﻤﻨﯽ، ﻣﺎﺳﮏﻫﺎي ﺗﻨﻔﺴﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻋﯿﻨﮏ اﯾﻤﻨﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.

 

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “پرایمر زینک فسفات اپوکسی پلی آمید دوجزیی به همراه هاردنر”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سیزده − 5 =