ﭘﺮاﯾﻤﺮ آلکیدی زینک فسفات

ﻣﻌﺮﻓﯽ و ﮐﺎرﺑﺮد:

اﯾﻦ ﭘﺮاﯾﻤﺮ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ رزﯾﻦ آﻟﮑﯿﺪ و ﭘﯿﮕﻤﻨﺖ ﻓﺴﻔﺎت روي  و با فرمولاسیون کشورهلندﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ. اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل دوام ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮب، ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﯽ ﻋﺎﻟﯽ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ رﻃﻮﺑﺖ و ﻧﻬﺎﯾﺘﺎً ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﺧﻮردﮔﯽ ﻓـﻠﺰ آﻫﻦ را ﺑﻪ ﺧﻮﺑـﯽ دارا ﺑﻮده و اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﭘﯿﮕﻤﻨﺖ، ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺮاﯾﻂ ﺷﺪﯾﺪ ﺧﻮردﮔﯽ را ﺗﻀﻤـﯿﻦ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﻪﻋﻨـﻮان ﯾﮏ آﺳـﺘﺮي ﺿﺪ ﺧﻮردﮔﯽ در ﺻﻨﻌﺖ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده اﺳﺖ.

توضیحات

فام/ براقیت: سفید (سایر فام­ها بنا به سفارش مشتری عرضه می­گردد)

ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﯽ در 25 درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯿﮕﺮاد :ResultSpecification at 25°C :
فامسفیدColor
جامد وزنی (درصد)3 ± 72Weight solids (%)
جامد حجمی (درصد)3 ± 43Volume solids (%)
دانسیته (گرم بر سانتیمتر مکعب)05/0 ± 56/1Density ( gr/cm3 )
ضخامت فیلم تر (میکرون)115Wet film thickness (µ)
ضخامت فیلم خشک (میکرون)50Dry film thickness (µ)
*میزان پوشش تئوری (متر مربع بر لیتر)6/8Theoretical spreading rate (m2/lit )
                (متر مربع بر کیلوگرم)5/5                                           (m2/Kg)
زمان خشک شدن سطحی (ساعت)حداکثر 4Touch dry (hr)
زمان خشک شدن عمقی (ساعت)حداکثر 16Dry-through time (hr)
فرصت کاربری (ساعت) (بستگی به رطوبت دارد)حداکثر 4Pot life (hr)
حداقل زمان لازم برای بازپوشانی (ساعت)12Min Interval time (hr)
زمان خشک شدن کامل (روز)7Full cure (days)

زﻣﺎن اﻧﺒﺎرداري / ﻓﺮﺻﺖ ﻧﮕﻬﺪاري : (Shelf life)

پرایمر ﻓﻮق را در ﻇﺮف در ﺑﺴﺘﻪ، دور از ﻧﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺧﻮرﺷﯿﺪ و در ﺟﺎي ﺧﻨﮏ و ﺧﺸﮏ ﻧﮕﻬﺪاري ﻓﺮﻣﺎﺋﯿﺪ. ﻣﺪت زﻣﺎن ﻣﺼﺮف ﺣﺪاﮐﺜﺮ 12 ﻣﺎه ﭘﺲ از ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

 

روش­های اجرا:

ﻗﻠﻢ ﻣﻮ، ﻏﻠﺘﮏ، اسپری (اسپری هوا، ایرلس)

نحوه اجرا:

  • ﺗﯿﻨﺮ ﻣﺠﺎز/ ﻣﯿﺰان ﻣﺠﺎز: PNT-600/ میزان تینر بستگی به روش اعمال از 10 تا 25 درصد متغیر است ولی در صورت امکان از حداقل میزان ممکن استفاده نمایید. افزایش بیش از نیاز تینر باعث افزایش احتمال شره و افزایش مدت زمان خشک شدن می­شود.
  • ﻣﻼﺣﻈﺎت، در ﻫﻨﮕﺎم اﺟﺮاي رﻧﮓ:

ﺳﻄﺢ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻤﯿﺰ و ﻋﺎري از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﮔﺮد و ﻏﺒﺎر و ﭼﺮﺑﯽ ﺑﺎﺷﺪ. اﻋﻤﺎل رﻧﮓ در دﻣﺎي ﻣﺤﯿﻂ ﺑﺎﻻي 10 درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯿﮕﺮاد، دﻣﺎي ﺳﻄﺢ 3 درﺟﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻧﻘﻄﻪ ﺷﺒﻨﻢ و رﻃﻮﺑﺖ ﮐﻤﺘﺮ از 80 درﺻﺪ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﺷﻮد.

آﻣﺎده ﺳﺎزي ﺳﻄﺢ :

ﺳﻄﺢ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ آﻟﻮدﮔﯽ و ﭼﺮﺑﯽ و زﻧﮓزدﮔﯽ و ﺑﺮاده ﭘﺎك ﮐﺮده و ﺗﺎ ﺧﺸﮏ ﺷﺪن ﮐﺎﻣﻞ آن ﺻﺒﺮ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ. ﭘﻮﺳﺘﻪﻫﺎي رﻧﮓﻫﺎي ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ از ﺳﻄﺢ زدوده ﺷﺪه و ﺳﻄﺤﯽ ﺻﺎف به­دست آﯾﺪ. ( ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﺿﺮورت، ﺟﻬﺖ از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن رﻧﮓﻫﺎي ﻗﺒﻠﯽ ﻣﯽﺗﻮان از ﺳﻨﺒﺎده اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد.) در ﺻﻮرتی­که ﺳﻄﺢ ﺷﻮره زده ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺘﻤﺎً ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺮس ﺳﯿﻤﯽ ﺗﻤﯿﺰ ﮔﺮدد. ﺳﭙﺲ رﻧﮓ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را ﺑﺎ ﺗﯿﻨﺮ ﻣﺨﺼﻮص ﻣﺨﻠﻮط ﮐﺮده و ﺑﻪوﺳﯿﻠﻪ ﻗﻠﻢ ﻣﻮ، ﻏﻠﺘﮏ ﯾﺎ ﭘﯿﺴﺘﻮﻟﻪ ﺑﺮ روي ﺳﻄﺢ اﻋﻤﺎل ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ.

ﻣﻼﺣﻈﺎت اﯾﻤﻨﯽ:

  • اﯾﻦ پوشش دارای ترکیبات آلی است و قابلیت اشتعال دارد.
  • ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻮد ﮐﻪ از اﺳﺘﻨﺸﺎق ﮔﺮد و ﺑﺨﺎر ﺣﺎﺻﻞ از اﺳﭙﺮي ﺟﺪاً ﺧﻮدداري ﮔﺮدد.
  • از ﺗﻤﺎس ﻓﯿﻠﻢ رﻧﮓ، در ﺣﺎﻟﺖ ﺗﺮ ﺑﺎ ﭘﻮﺳﺖ و ﭼﺸﻢ ﺟﺪا ﺧﻮدداري ﺷﻮد.
  • در ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ و اﻧﺒﺎرداري، اﺻﻮل اﯾﻤﻨﯽ در ﻣﻮرد ﻣﻮاد آﺗﺶ زا ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺘﻤﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﮔﺮدد.
  • در ﻫﻨﮕﺎم اﻋﻤﺎل در ﻣﺤﯿﻂ ﻫﺎي ﺑﺴﺘﻪ ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از ﺑﺮوز اﻧﻔﺠﺎر و ﺧﻄﺮات ﻣﺸﺎﺑﻪ از ﺗﻬﻮﯾﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدد (اﯾﻦ اﻣﺮ، بهتر ﺧﺸﮏ ﺷﺪن پرایمر را ﻧﯿﺰ ﺗﺴﻬﯿﻞ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ).
  • در ﻫﻨﮕﺎم اﻋﻤﺎل ﺣﺘﻤﺎً از ﻟﺒﺎس­های ﮐﺎر ﻣﺨﺼﻮص (ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﻮﺷﺎﻧﺪن ﺗﻤﺎم ﻧﻘﺎط ﺑﺪن)، دﺳﺘﮑﺶﻫﺎي اﯾﻤﻨﯽ، ﻣﺎﺳﮏﻫﺎي ﺗﻨﻔﺴﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻋﯿﻨﮏ اﯾﻤﻨﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.

 

 

 

 

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “ﭘﺮاﯾﻤﺮ آلکیدی زینک فسفات”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

چهار × سه =