ﭘﺮاﯾﻤﺮ آلکیدی زﯾﻨﮏ ﮐﺮوﻣﺎت آﻟﮑﯿﺪي

اﯾﻦ ﭘﺮاﯾﻤﺮ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ رزﯾﻦ اﻟﮑﯿﺪ و ﭘﯿﮕﻤﻨﺖ ﮐﺮوﻣﺎت روي ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه و اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﭘﯿﮕﻤﻨﺖ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺮاﯾﻂ ﺷﺪﯾﺪ ﺧﻮردﮔﯽ را ﺗﻀﻤـﯿﻦ ﻣﯽ­ﻧﻤﺎﯾﺪ. اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل دوام ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮب، ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﯽ ﻋﺎﻟﯽ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ رﻃﻮﺑﺖ و ﻧﻬﺎﯾﺘﺎً ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﺧﻮردﮔﯽ ﻓـﻠﺰ آﻫﻦ را ﺑﻪ ﺧﻮﺑـﯽ دارا ﺑﻮده و ﺑﻪ­ﻋﻨـﻮان ﯾﮏ آﺳـﺘﺮي ﺿﺪ ﺧﻮردﮔﯽ در ﺻﻨﻌﺖ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده اﺳﺖ.

توضیحات

اﯾﻦ ﭘﺮاﯾﻤﺮ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ رزﯾﻦ اﻟﮑﯿﺪ و ﭘﯿﮕﻤﻨﺖ ﮐﺮوﻣﺎت روي وفرمولاسیون هلند طراحی شده است و ﭘﯿﮕﻤﻨﺖ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺮاﯾﻂ ﺷﺪﯾﺪ ﺧﻮردﮔﯽ را ﺗﻀﻤـﯿﻦ ﻣﯽ­ﻧﻤﺎﯾﺪ. اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل دوام ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮب، ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﯽ ﻋﺎﻟﯽ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ رﻃﻮﺑﺖ و ﻧﻬﺎﯾﺘﺎً ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﺧﻮردﮔﯽ ﻓـﻠﺰ آﻫﻦ را ﺑﻪ ﺧﻮﺑـﯽ دارا ﺑﻮده و ﺑﻪ­ﻋﻨـﻮان ﯾﮏ آﺳـﺘﺮي ﺿﺪ ﺧﻮردﮔﯽ در ﺻﻨﻌﺖ استراکچرهای فلزی وسوله  ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده اﺳﺖ.

ﻓﺎم : ﺳﺒﺰ و زرد (ﺳﺎﯾﺮ فام­ها ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺳﻔﺎرش ﻣﺸﺘﺮي ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽ­ﮔﺮدد)

ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﯽ در 25 درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯿﮕﺮاد :ResultSpecification at 25°C :
فامزردColor
جامد وزنی (درصد)3 ± 75Weight solids (%)
جامد حجمی (درصد)3 ± 48Volume solids (%)
دانسیته (گرم بر سانتیمتر مکعب)05/0 ± 6/1Density ( gr/cm3 )
ضخامت فیلم تر (میکرون)105Wet film thickness (µ)
ضخامت فیلم خشک (میکرون)50Dry film thickness (µ)
میزان پوشش تئوری (متر مربع بر لیتر)6/9Theoretical spreading rate (m2/lit)
(متر مربع بر کیلوگرم)6(m2/Kg)
زمان خشک شدن سطحی (ساعت)حداکثر 4Touch dry (hr)
زمان خشک شدن عمقی (ساعت)حداکثر 9Dry-through time (hr)
حداقل زمان لازم برای بازپوشانی (ساعت)12Min Interval time (hr)
زمان خشک شدن کامل (روز)7Full cure (days)

زﻣﺎن اﻧﺒﺎرداري / ﻓﺮﺻﺖ ﻧﮕﻬﺪاري  :(Shelf life)

رﻧﮓ ﻓﻮق را در ﻇﺮف در ﺑﺴﺘﻪ اﺻﻠﯽ دور از ﻧﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺧﻮرﺷﯿﺪ و ﻣﺤﯿﻂ ﮔﺮم و در ﺟﺎي ﺧﻨﮏ و ﺧﺸﮏ ﻧﮕﻬﺪاري ﻓﺮﻣﺎﺋﯿﺪ. مدت زمان مصرف، حداکثر 12 ماه پس از تولید می­باشد.

روش­های اجرا:

ﻗﻠﻢ ﻣﻮ، ﻏﻠﺘﮏ، دستگاه­های ﭘﺎﺷﺶ ﺑﺎ ﻫﻮا (اﺳﭙﺮي) و ﺑﺪون ﻫﻮا (اﯾﺮﻟﺲ اﺳﭙﺮي)

نحوه اجرا:

  • ﺗﯿﻨﺮ ﻣﺠﺎز/ ﻣﯿﺰان ﻣﺠﺎز: PNT-600 / ﻣﯿﺰان ﺗﯿﻨﺮ ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ روش اﻋﻤﺎل از 25 ﺗﺎ 40 درﺻﺪ ﻣﺘﻐﯿﺮ اﺳﺖ وﻟﯽ در ﺻﻮرت اﻣﮑﺎن از ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﯿﺰان ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ. اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﯿﺶ از ﻧﯿﺎز ﺗﯿﻨﺮ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ اﺣﺘﻤﺎل ﺷﺮه و اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺪت زﻣﺎن ﺧﺸﮏ ﺷﺪن ﻣﯽﺷﻮد.
  • ﻣﻼﺣﻈﺎت در ﻫﻨﮕﺎم اﺟﺮاي رﻧﮓ:

ﺳﻄﺢ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻤﯿﺰ و ﻋﺎري از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﮔﺮد و ﻏﺒﺎر و ﭼﺮﺑﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﺣﺪ اﮐﺜﺮ رﻃﻮﺑﺖ ﻧﺴﺒﯽ ﺑﺮاي اﻋﻤﺎل رﻧﮓ 80 درﺻﺪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. درﻫﻨﮕﺎم اﻋﻤﺎل دﻣﺎي ﺳﻄﺢ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺪاﻗﻞ 3 درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯿﮕﺮاد از ﻧﻘﻄﻪ ﺷﺒﻨﻢ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ.

آﻣﺎده ﺳﺎزي ﺳﻄﺢ :

ﺳﻄﺢ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ آﻟﻮدﮔﯽ و ﭼﺮﺑﯽ ﭘﺎك ﮐﺮده و ﺗﺎ ﺧﺸﮏ ﺷﺪن ﮐﺎﻣﻞ آن ﺻﺒﺮ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ. ﭘﻮﺳﺘﻪﻫﺎي رﻧﮓﻫﺎي ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ از ﺳﻄﺢ زدوده ﺷﺪه و ﺳﻄﺤﯽ ﺻﺎف ﺑﺪﺳﺖ آﯾﺪ. (ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﺿﺮورت، ﺟﻬﺖ از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن رﻧﮓ ﻫﺎي ﻗﺒﻠﯽ ﻣﯽﺗﻮان از ﺳﻨﺒﺎده اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد.) در ﺻﻮرتی­که ﺳﻄﺢ ﺷﻮره زده ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺘﻤﺎً ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺮس ﺳﯿﻤﯽ ﺗﻤﯿﺰ ﮔﺮدد. ﺳﻄﻮح ﻓﻠﺰي ﻧﯿﺰ از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ زﻧﮓزدﮔﯽ و ﺑﺮاده، ﻋﺎري ﮔﺮدﻧﺪ.

ﻣﻼﺣﻈﺎت اﯾﻤﻨﯽ

  • اﯾﻦ ﭘﻮﺷﺶ داراي ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت آﻟﯽ اﺳﺖ و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﺷﺘﻌﺎل دارد
  • ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻮد ﮐﻪ از اﺳﺘﻨﺸﺎق ﮔﺮد و ﺑﺨﺎر ﺣﺎﺻﻞ از اﺳﭙﺮي ﺟﺪا ﺧﻮدداري ﮔﺮدد
  • از ﺗﻤﺎس ﻓﯿﻠﻢ رﻧﮓ در ﺣﺎﻟﺖ ﺗﺮ ﺑﺎ ﭘﻮﺳﺖ و ﭼﺸﻢ ﺟﺪا ﺧﻮدداري ﺷﻮد
  • در ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ و اﻧﺒﺎرداري اﺻﻮل اﯾﻤﻨﯽ در ﻣﻮرد ﻣﻮاد آﺗﺶ زا ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺘﻤﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﮔﺮدد
  • در ﻫﻨﮕﺎم اﻋﻤﺎل در ﻣﺤﯿﻂ ﻫﺎي ﺑﺴﺘﻪ ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از ﺑﺮوز اﻧﻔﺠﺎر و ﺧﻄﺮات ﻣﺸﺎﺑﻪ از ﺗﻬﻮﯾﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدد (اﯾﻦ اﻣﺮ ﺧﺸﮏ ﺷﺪن رﻧﮓ را ﻧﯿﺰ ﺗﺴﻬﯿﻞ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ)

در ﻫﻨﮕﺎم اﻋﻤﺎل ﺣﺘﻤﺎ از ﻟﺒﺎس­های ﮐﺎر ﻣﺨﺼﻮص (ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﻮﺷﺎﻧﺪن ﺗﻤﺎم ﻧﻘﺎط ﺑﺪن)، دﺳﺘﮑﺶﻫﺎي اﯾﻤﻨﯽ، ﻣﺎﺳﮏﻫﺎي ﺗﻨﻔﺴﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻋﯿﻨﮏ اﯾﻤﻨﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “ﭘﺮاﯾﻤﺮ آلکیدی زﯾﻨﮏ ﮐﺮوﻣﺎت آﻟﮑﯿﺪي”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

2 + 7 =