ﭘﺮاﯾﻤﺮ اﭘﻮﮐﺴﯽ ﭘﻠﯽ آﻣﯿﺪدوجزیی اﺧﺮاﯾﯽ به همراه هاردنر

ﯾﮏ آﺳـﺘﺮ ﺿﺪ ﺧﻮردﮔﯽ دوﺟـﺰﺋﯽ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ رزﯾﻦ اﭘﻮﮐﺴـﯽ ﺳﺨﺖ­ﺷـﻮﻧﺪه ﺑﺎ ﭘﻠـﯽ آﻣﯿﺪ و داراي ﭘﯿﮕﻤـﻨﺖ اﮐﺴﯿﺪ آﻫﻦ ﻣﯽ­ﺑﺎﺷﺪ. اﯾﻦ ﭘﻮشش­ها ﺑﻪﻋﻨﻮان آﺳﺘﺮي ﺟﻬﺖ ﺳﻄﻮح ﻓﻮﻻدي ﺑﻪﮐﺎر ﻣﯽرود و ﺑﻪدﻟﯿﻞ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺧﻮردﮔﯽ ﺧﻮب آن در ﻣﺤﯿط­های رﻃﻮﺑﺘﯽ و ﻣﻨﺎﻃﻖ درﯾﺎﯾﯽ، ﺳﻄﺢ ﻓﻮﻻد را ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ و اﻏﻠﺐبا استفاده از ﭘﻮﺷﺶ روﯾﻪ ﺟﻬﺖ ﻣﻘﺎﺻﺪ ﺣﻔﺎﻇﺘﯽ وضد خوردگی سطح رنگ آمیزی شده استفاده میگردد.

توضیحات

ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﯽ در 25 درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯿﮕﺮاد :ResultSpecification at 25°C :
درصد جامد وزنی جزء A (درصد)3 ± 81Weight solids A (%)
درصد جامد وزنی جزء A+B (درصد)3 ± 76Weight solids A+B (%)
جامد حجمی A+B (درصد)2 ± 60Volume solids A+B (%)
دانسیته جزء A (گرم بر سانتیمتر مکعب)05/0 ± 68/1Density A (gr/cm3)
دانسیته جزء A+B (گرم بر سانتیمتر مکعب)05/0 ± 52/1Density A+B (gr/cm3)
نسبت اختلاط وزنی دو جزءA/B : 5/1Mix Ratio (wt)
ضخامت فیلم تر (میکرون)105Wet film thickness (µ)
ضخامت فیلم خشک (میکرون)60Dry film thickness (µ)
میزان پوشش تئوری برای ضخامت فیلم خشک 60 میکرون (متر مربع بر لیتر)10Theoretical spreading rate for 60µ dry film thickness (m2/lit)
                (متر مربع بر کیلوگرم)25/6                                 (m2/Kg)
زمان خشک شدن سطحی (ساعت)حداکثر 3Touch dry (hr)
زمان خشک شدن عمقی (ساعت)حداکثر 18Dry-through time (hr)
فرصت کاربری (ساعت)حداکثر 7Pot life (hr)
حداقل زمان لازم برای بازپوشانی (ساعت)12Min Recoat time (hr)
زمان سخت شدن کامل (روز)7Full cure (days)

زﻣﺎن اﻧﺒﺎرداري / ﻓﺮﺻﺖ ﻧﮕﻬﺪاري : (Shelf life)

رﻧﮓ ﻓﻮق را در ﻇﺮف در ﺑﺴﺘﻪ اﺻﻠﯽ، دور از ﻧﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺧﻮرﺷﯿﺪ و ﻣﺤﯿﻂ ﮔﺮم و در ﺟﺎي ﺧﻨﮏ و ﺧﺸﮏ ﻧﮕﻬﺪاري ﻓﺮﻣﺎﺋﯿﺪ. مدت زمان مصرف، حداکثر 12 ماه پس از تولید می­باشد.

روش­های اجرا:

ﻗﻠﻢ ﻣﻮ، ﻏﻠﺘﮏ، اسپری (اسپری هوا، ایرلس)

نحوه اجرا:

 • نسبت اختلاط بر حسب وزن: نسبت اختلاط جزء A به B نسبت 5 به 1 وزنی می­باشد که این میزان در بسته­های جداگانه هر جزء از سوی تولیدکننده ارائه می­گردد. لذا به ازای هر ظرف حاوی رنگ ارسالی جزء A می­بایستی کل محتویات ظرف B به آن اضافه شود و کاملاً مخلوط گردد.
 • ﺗﯿﻨﺮ ﻣﺠﺎز/ ﻣﯿﺰان ﻣﺠﺎز: PNT-603/ میزان تینر بستگی به روش اعمال از 30 تا 35 درصد متغیر است ولی در صورت امکان از حدالق میزان ممکن استفاده نمایید. افزایش بیش از نیاز تینر باعث افزایش احتمال شره و افزایش مدت زمان خشک شدن می­شود.
 • ﻣﻼﺣﻈﺎت، در ﻫﻨﮕﺎم اﺟﺮاي رﻧﮓ:

ﺳﻄﺢ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻤﯿﺰ و ﻋﺎري از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﮔﺮد و ﻏﺒﺎر و ﭼﺮﺑﯽ ﺑﺎﺷﺪ. اﻋﻤﺎل رﻧﮓ در دﻣﺎي ﻣﺤﯿﻂ ﺑﺎﻻي 10 درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯿﮕﺮاد، دﻣﺎي ﺳﻄﺢ 3 درﺟﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻧﻘﻄﻪ ﺷﺒﻨﻢ و رﻃﻮﺑﺖ ﮐﻤﺘﺮ از 80 درﺻﺪ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﺷﻮد. ﺑﺮاي ﭘﻮﺷﺶ ﺑﻬﺘﺮﮐﻨﺞﻫﺎ، ﻟﺒﻪﻫﺎ، ﻧﻘﺎط دور از دﺳﺘﺮس، ﺧﻄﻮط ﺟﻮش اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺮس ﯾﺎ ﻏﻠﺘﮏ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﺳﭙﺮي ﺑﺮاي اﯾﻦ ﻧﻘﺎط ﺑﺴﯿﺎر ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﮔﺮدد. ﺑﺮاي رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺿﺨﺎﻣﺖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ در اﯾﻦ ﻧﻘﺎط، ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﺑﺎر اﻋﻤﺎل ﺑﺎ ﺑﺮس ﯾﺎ ﻏﻠﺘﮏ ﻧﯿﺎز ﺑﺎﺷﺪ.

 

آﻣﺎده ﺳﺎزي ﺳﻄﺢ :

 • سطح فولاد

روﻏﻦ و ﭼﺮﺑﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻄﺎﺑﻖ اﺳﺘﺎﻧﺪارد SSPC-SP1، از ﺳﻄﺢ، ﮐﺎﻣﻼً ﺑﺮ ﻃﺮف ﮔﺮدد؛ ﺗﺎ ﺣﺪ اﻣﮑـﺎن ﻟﺒـﻪﻫـﺎي ﺗﯿـﺰ، ﻧـﺎﻫﻤﻮاريﻫـﺎي ﻧﺎﺷﯽ از ﺟﻮش و ﺧﻄﻮط ﺟﻮش ﺻﺎف و ﻫﻤﻮار ﮔﺮدد. ﺟﻬﺖ آﻣﺎدهﺳﺎزي ﺳﻄﺢ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴـﺖ ﻗﻄﻌـﺎت ﺑـﺎ اﺳـﺘﺎﻧﺪارد Sa2 1/2 ﺳـﻨﺪ ﺑﻼﺳـﺖ ﮔـﺮدد. ( آﻣﺎدهﺳﺎزي ﺳﻄﺢ ﻣﻄﺎﺑﻖ اﺳﺘﺎﻧﺪارد .( SSPC-SP10

 

 • سطح فولادی ضد زنگ

روﻏﻦ و ﭼﺮﺑﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻄﺎﺑﻖ اﺳﺘﺎﻧﺪارد SSPC-SP1، از ﺳﻄﺢ، ﮐﺎﻣﻼً ﺑﺮ ﻃﺮف ﮔﺮدد؛ غبار و نمک­های محلول باید به­وسیله شستشو با فشار بالا با آب شیرین (High Pressure Fresh Water Washing) از سطح برداشته شوند. برای افزایش چسبندگی، زبر کردن سطح با پاشش ساینده مناسب (Blasting) توصیه می­گردد.

ﻣﻼﺣﻈﺎت اﯾﻤﻨﯽ

 • اﯾﻦ ﭘﻮﺷﺶ برپایه حلال می­باشد که قابلیت اشتعال بالایی دارند.
 • ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻮد ﮐﻪ از اﺳﺘﻨﺸﺎق ﮔﺮد و ﺑﺨﺎر ﺣﺎﺻﻞ از اﺳﭙﺮي ﺟﺪا ﺧﻮدداري ﮔﺮدد.
 • از ﺗﻤﺎس ﻓﯿﻠﻢ رﻧﮓ، در ﺣﺎﻟﺖ ﺗﺮ ﺑﺎ ﭘﻮﺳﺖ و ﭼﺸﻢ ﺟﺪا ﺧﻮدداري ﺷﻮد.
 • در ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ و اﻧﺒﺎرداري، اﺻﻮل اﯾﻤﻨﯽ در ﻣﻮرد ﻣﻮاد آﺗﺶ زا ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺘﻤﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﮔﺮدد.
 • در ﻫﻨﮕﺎم اﻋﻤﺎل در ﻣﺤﯿﻂ ﻫﺎي ﺑﺴﺘﻪ ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از ﺑﺮوز اﻧﻔﺠﺎر و ﺧﻄﺮات ﻣﺸﺎﺑﻪ از ﺗﻬﻮﯾﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدد (اﯾﻦ اﻣﺮ، بهتر ﺧﺸﮏ ﺷﺪن رﻧﮓ را ﻧﯿﺰ ﺗﺴﻬﯿﻞ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ).
 • در ﻫﻨﮕﺎم اﻋﻤﺎل ﺣﺘﻤﺎً از ﻟﺒﺎس­های ﮐﺎر ﻣﺨﺼﻮص (ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﻮﺷﺎﻧﺪن ﺗﻤﺎم ﻧﻘﺎط ﺑﺪن)، دﺳﺘﮑﺶﻫﺎي اﯾﻤﻨﯽ، ﻣﺎﺳﮏﻫﺎي ﺗﻨﻔﺴﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻋﯿﻨﮏ اﯾﻤﻨﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “ﭘﺮاﯾﻤﺮ اﭘﻮﮐﺴﯽ ﭘﻠﯽ آﻣﯿﺪدوجزیی اﺧﺮاﯾﯽ به همراه هاردنر”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

19 − سه =