ﭘﺮاﯾﻤﺮ زینک ریچ اﭘﻮﮐﺴﯽ ﭘﻠﯽ آﻣﯿﺪ دوجزیی به همراه هاردنر

توضیحات

ﻣﻌﺮﻓﯽ و ﮐﺎرﺑﺮد:

اين محصول يك آستر دو جزيی غنی شده از روی بر پايه رزين اپوکسی و هاردنر پلی آميد می­باشد. درصد بسيار بالای گرد روی در فيلم خشك می­تواند سطوح آهنی و فولادی را از طريق الكترو شيميايی و حفاظت کاتدی محافظت نمايد و به همين دليل به­عنوان لایه آستری اوليه در سطوح فولادی به­كار می­رود. اين پرايمر مقاومت بسيار عالی در مقابل رطوبت و محيط­های دريايی دارد اما اغلب جهت افزايش مقاومت خوردگی به­صورت سيستم پيشنهاد می­گردد.

 

فام/ براقیت: خاکستری/ مات

ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﯽ در 25 درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯿﮕﺮاد :ResultSpecification at 25°C :
جامد وزنی جزء A (درصد)3 ± 93Weight solids A (%)
جامد وزنی جزء A+B (درصد)3 ± 88Weight solids A+B (%)
جامد حجمی A+B (درصد)2 ± 67Volume solids A+B (%)
پودر روی در فیلم خشک (درصد)90Zinc content in dry film (%)
دانسیته جزء A (گرم بر سانتیمتر مکعب)05/0 ± 55/3Density A ( gr/cm3 )
دانسیته جزء A+B (گرم بر سانتیمتر مکعب)05/0 ± 85/2Density A+B ( gr/cm3 )
نسبت اختلاط وزنی دو جزءA/B : 10/1Mix Ratio (wt)
ضخامت فیلم تر (میکرون)135Wet film thickness (µ)
ضخامت فیلم خشک (میکرون)90Dry film thickness (µ)
*میزان پوشش تئوری برای ضخامت فیلم خشک 60 میکرون (متر مربع بر لیتر)4/7Theoretical spreading rate for 90µ dry film thickness (m2/lit )
                (متر مربع بر کیلوگرم)6/2                                      (m2/Kg)
زمان خشک شدن سطحی (ساعت)حداکثر 1Touch dry (hr)
زمان خشک شدن عمقی (ساعت)حداکثر 8Dry-through time (hr)
فرصت کاربری (ساعت)حداکثر 7Pot life (hr)
حداقل زمان لازم برای بازپوشانی (ساعت)12Min Recoat time (hr)
حداکثر زمان لازم برای بازپوشانی (ساعت)بستگی به شرایط نگهداری داردMax Recoat time (hr)
زمان سخت شدن کامل (روز)14Full cure (days)
 • نکته مهم: پوشش اعلام شده در جدول مشخصات فنی این محصول، حاصل محاسبات بر مبنای جامد حجمی مستخرج از روش استاندارد ASTM D2697 می­باشد. در این روش، بازده نوع آماده­سازی سطح و روش اجرای رنگ و سطح 100% در نظر گرفته می­شود. لذا تفاوت نتایج میدانی ناشی از پیچیدگی­های ابعادی سطح، نوع آماده­سازی و روش و محل اجرای رنگ بدیهی­ است.

 

 • نکته مهم: در شرایط استاندارد (دمای 25 درجه سانتیگراد) زمان لازم جهت انجام تست­های مکانیکی پس از 7 روز و شیمیایی (سالت اسپری، مقاومت در برابر رطوبت و مقاومت در برابر اسید و قلیا) پس از 10 روز می­باشد.

 

زﻣﺎن اﻧﺒﺎرداري / ﻓﺮﺻﺖ ﻧﮕﻬﺪاري : (Shelf life)

رﻧﮓ ﻓﻮق را در ﻇﺮف در ﺑﺴﺘﻪ اﺻﻠﯽ، دور از ﻧﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺧﻮرﺷﯿﺪ و ﻣﺤﯿﻂ ﮔﺮم و در ﺟﺎي ﺧﻨﮏ و ﺧﺸﮏ ﻧﮕﻬﺪاري ﻓﺮﻣﺎﺋﯿﺪ. مدت زمان مصرف، حداکثر 12 ماه پس از تولید می­باشد.

 

روش­های اجرا:

ﻗﻠﻢ ﻣﻮ، ﻏﻠﺘﮏ، اسپری (اسپری هوا، ایرلس)

 

نحوه اجرا:

 • نسبت اختلاط بر حسب وزن: نسبت اختلاط جزء A به B نسبت 10 به 1 وزنی می­باشد که این میزان­ها در بسته­های جداگانه هر جزء از سوی تولیدکننده رعایت شده است. لذا به ازای هر ظرف حاوی رنگ ارسالی جزء A می­بایستی کل محتویات ظرف B به آن اضافه شود و کاملاً مخلوط گردد.
  • ایرلس
 • قطر نازل پاشش: 019/0 الی 023/0 اینچ
 • فشار دستگاه: 15 مگاپاسکال معادل 150 اتمسفر معادل 2100 پی اس ای

 

 • ایر اسپری
 • قطر نازل پاشش: 2 میلیمتر
 • فشار دستگاه: 0،3 مگاپاسکال معادل 3 اتمسفر معادل 43 پی اس ای

 

 • ﺗﯿﻨﺮ ﻣﺠﺎز/ ﻣﯿﺰان ﻣﺠﺎز: PNT-603/ میزان تینر بستگی به روش اعمال از 5 تا 10 درصد متغیر است ولی در صورت امکان از حداقل میزان ممکن استفاده نمایید. افزایش بیش از نیاز تینر، باعث افزایش احتمال شره و افزایش مدت زمان خشک شدن می­شود. همواره تینر را پس از اختلاط کمل دو جزء، به رنگ اضافه نمایید.

 

 • ﻣﻼﺣﻈﺎت، در ﻫﻨﮕﺎم اﺟﺮاي رﻧﮓ:

ﺳﻄﺢ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻤﯿﺰ و ﻋﺎري از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﮔﺮد و ﻏﺒﺎر و ﭼﺮﺑﯽ ﺑﺎﺷﺪ. اﻋﻤﺎل رﻧﮓ در دﻣﺎي ﺳﻄﺢ 3 درﺟﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻧﻘﻄﻪ ﺷﺒﻨﻢ و حداکثر رﻃﻮﺑﺖ 80 درﺻﺪ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﺷﻮد.

 

آﻣﺎده ﺳﺎزي ﺳﻄﺢ :

 • سطح فولاد

ﺟﻬﺖ آﻣﺎدهﺳﺎزي ﺳﻄﺢ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴـﺖ ﻗﻄﻌـﺎت ﺑـﺎ اﺳـﺘﺎﻧﺪارد Sa2 1/2 ﺳـﻨﺪ ﺑﻼﺳـﺖ ﮔـﺮدد. ( آﻣﺎدهﺳﺎزي ﺳﻄﺢ ﻣﻄﺎﺑﻖ اﺳﺘﺎﻧﺪارد .( SSPC-SP10

 

ملاحظات خاص

در پوشش­های حاوی پودر روی، در صورت عدم بازپوشانی امكان تشكيل نمك­های روی در سطح فيلم رنگ وجود دارد، که اين نمك­ها بايد حتماً پيش از بازپوشانی به وسيله يكی از روش­های شستشو با آب شيرين با فشار بالا، برطرف کردن با ابزار دستی يا ابزار برقی (Hand Tool / Power Tool Cleaning) و يا به­روش پاشش خفيف ساينده (Sweep Blasting) از سطح برطرف گردند. در طول مدت اعمال اين پوشش، به­علت وجود پودر روی، استفاده از همزن به­منظور جلوگيری از ته­نشين شدن پودر روی و اعمال يكنواخت، بسيار توصيه می­گردد.

 

 

ﻣﻼﺣﻈﺎت اﯾﻤﻨﯽ

 • اﯾﻦ ﭘﻮﺷﺶ برپایه حلال می­باشد که قابلیت اشتعال بالایی دارند.
 • ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻮد ﮐﻪ از اﺳﺘﻨﺸﺎق ﮔﺮد و ﺑﺨﺎر ﺣﺎﺻﻞ از اﺳﭙﺮي ﺟﺪا ﺧﻮدداري ﮔﺮدد.
 • از ﺗﻤﺎس ﻓﯿﻠﻢ رﻧﮓ، در ﺣﺎﻟﺖ ﺗﺮ ﺑﺎ ﭘﻮﺳﺖ و ﭼﺸﻢ ﺟﺪا ﺧﻮدداري ﺷﻮد.
 • در ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ و اﻧﺒﺎرداري، اﺻﻮل اﯾﻤﻨﯽ در ﻣﻮرد ﻣﻮاد آﺗﺶ زا ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺘﻤﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﮔﺮدد.
 • در ﻫﻨﮕﺎم اﻋﻤﺎل در ﻣﺤﯿﻂ ﻫﺎي ﺑﺴﺘﻪ ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از ﺑﺮوز اﻧﻔﺠﺎر و ﺧﻄﺮات ﻣﺸﺎﺑﻪ از ﺗﻬﻮﯾﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدد (اﯾﻦ اﻣﺮ، بهتر ﺧﺸﮏ ﺷﺪن رﻧﮓ را ﻧﯿﺰ ﺗﺴﻬﯿﻞ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ).
 • در ﻫﻨﮕﺎم اﻋﻤﺎل ﺣﺘﻤﺎً از ﻟﺒﺎس­های ﮐﺎر ﻣﺨﺼﻮص (ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﻮﺷﺎﻧﺪن ﺗﻤﺎم ﻧﻘﺎط ﺑﺪن)، دﺳﺘﮑﺶﻫﺎي اﯾﻤﻨﯽ، ﻣﺎﺳﮏﻫﺎي ﺗﻨﻔﺴﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻋﯿﻨﮏ اﯾﻤﻨﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.

 

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “ﭘﺮاﯾﻤﺮ زینک ریچ اﭘﻮﮐﺴﯽ ﭘﻠﯽ آﻣﯿﺪ دوجزیی به همراه هاردنر”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سه × دو =