ﭘﺮاﯾﻤﺮ زﯾﻨﮏ ﮐﺮوﻣﺎت اﭘﻮﮐﺴﯽپلی آمید دوجزیی

ﯾﮏ آﺳﺘـﺮ ﺿﺪ ﺧﻮردﮔـﯽ دوﺟﺰﺋـﯽ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ رزﯾﻦ اﭘﻮﮐﺴـﯽ ﺳﺨـﺖ ﺷﻮﻧﺪه ﺑﺎ ﭘﻠﯽ آﻣﯿﺪ و داراي ﭘﯿﮕﻤﻨﺖ ﮐﺮوﻣﺎت روي ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. اﯾﻦ ﭘﻮشش­ها ﺑﻪﻋﻨﻮان آﺳﺘﺮي ﺟﻬﺖ ﺳﻄﻮح ﻓﻮﻻدي ﺑﻪﮐﺎر رﻓﺘﻪ و اﻏﻠﺐ به ­وﺳﯿﻠﻪ ﭘﻮﺷﺶ روﯾﻪ ﺟﻬﺖ ﻣﻘﺎﺻﺪ ﺗﺰﺋﯿﻨﯽ ﯾﺎ ﺣﻔﺎﻇﺘﯽ ﻣﺠﺪداً رﻧﮓ آﻣﯿﺰي ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ. اﯾﻦ ﭘﻮشش­ها در ﻗﯿﺎس ﺑﺎ رنگ­های روﻏﻨﯽ اﻟﮑﯿﺪي ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﻋﺎﻟﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ اﻏﻠﺐ ﻣﻮاد ﺧﻮرﻧﺪه داﺷﺘﻪ و در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻧﻮاع ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ (از ﻗﺒﯿﻞ اﺳﯿﺪﻫﺎ و ﺑﺎزﻫﺎ) و ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﺮﺳﺎﯾﺶ ﭘﺎﯾﺪارﻧﺪ.

توضیحات

ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﯽ در 25 درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯿﮕﺮاد :ResultSpecification at 25°C :
جامد وزنی جزء A (درصد)3 ± 80Weight solids A (%)
جامد وزنی جزء A+B (درصد)3 ± 75Volume solids A+B (%)
جامد حجمی A+B (درصد)2 ± 61Volume solids A+B (%)
دانسیته جزء A (گرم بر سانتیمتر مکعب)05/0 ± 6/1Density A ( gr/cm3 )
دانسیته جزء A+B (گرم بر سانتیمتر مکعب)05/0 ± 43/1Density A+B ( gr/cm3 )
نسبت اختلاط وزنی دو جزءA/B : 5/1Mix Ratio (wt)
ضخامت فیلم تر (میکرون)100Wet film thickness (µ)
ضخامت فیلم خشک (میکرون)60Dry film thickness (µ)
*میزان پوشش تئوری برای ضخامت فیلم خشک 60 میکرون (متر مربع بر لیتر)2/10Theoretical spreading rate for 60 µ dry film thickness (m2/lit )
                (متر مربع بر کیلوگرم)75/6                                      (m2/Kg)
زمان خشک شدن سطحی (دقیقه)حداکثر 3Touch dry (min)
زمان خشک شدن عمقی (ساعت)حداکثر 18Dry-through time (hr)
فرصت کاربری (ساعت)حداکثر 7Pot life (hr)
حداقل زمان لازم برای بازپوشانی (ساعت)8Min Recoat time (hr)
حداکثر فرصت بازپوشانی (ساعت)48Max Recoat time (hr)
زمان سخت شدن کامل (روز)7Full cure (days)

 

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “ﭘﺮاﯾﻤﺮ زﯾﻨﮏ ﮐﺮوﻣﺎت اﭘﻮﮐﺴﯽپلی آمید دوجزیی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

12 + پنج =